English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV1059U  Offentlig styring: Idéer og praksis

English Title
Public governance and management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Susanne Boch Waldorff - Institut for Organisation (IOA)
Professor Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-03-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal tilegne sig og dokumentere opnåelse af:
  • Viden om og overblik over teoridannelser om styring
  • Kompetence til kritisk at reflektere over styringsideer og konkrete styreformer
  • Færdigheder til at oversætte og udvikle styringsideer og –koncepter til forslag til konkret styrings-praksis i en specifik kontekst
Prøve/delprøver
Offentlig styring: Ideer og praksis:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 15 sider
Opgavetype: Projektrapport
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en skriftlig projektrapport på 15-20 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret.

Rapporten skal adressere alle modulets læringsmål.

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det obligatoriske ledelsesfaglige modul i offentlig styring sætter fokus på viften af styreformer fra klassisk hierarkisk og regelbaseret styring til nyere styringstænkning som f.eks. styring via netværk, system- og proceskrav, evalueringsrutiner samt styring af vidensstrømme. Formålet med modulet er at sætte den studerende i stand til kritisk at reflektere over styringsideer og styreformer samt udvikle sin evne til konstruktivt at oversætte og tilpasse disse, så de giver mening i egen organisation eller anden specifik kontekst. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 27-03-2020