English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV1150U  Økonomisk styring af den offentlige sektor

English Title
Management control of the public sector

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 27-03-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere evne til at:
  • Analysere og forstå økonomisk argumentation og kalkulation.
  • Reflektere over fordele og ulemper ved forskellige styringstiltag
  • Vise hvordan fagets teorier og metoder kan bruges til at løse konkrete problemstillinger i offentlige organisationer.
  • Komme med reflekteret forbedringsforslag til konkrete problemstillinger baseret på fagets teori og metoder.
Prøve/delprøver
Økonomisk styring af den offentlige sektor:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt: Max. 15 sider
Opgavetype: Projektrapport
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en skriftlig projektrapport på 15-20 sider.
Rapporten skal tage udgangspunkt i modulets begreber og kan være case-baseret.

Rapporten skal adressere alle modulets læringsmål.

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalen med ekstern censur. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at analysere og skabe et billede af de udfordringer, der er forbundet med at styre økonomien i den offentlige sektor. Centralt i denne udfordring er at skabe incitamenter, der både motiverer de ansatte og ikke resulterer i dysfunktionelt adfærd. Modulet vil både diskutere analysere den økonomiske styring på et overordnet niveau med udgangspunkt i at forstå rationalet bag NPM (New Public Management), og samtidig gå diskutere specifikke teknikker og problemstillinger, som mellemledere i den offentlige sektor står overfor såsom incitamentssystemer, effektbaseret budgettering, rankings, takststyring, relationen mellem øget brug af præstationsmålinger og motivation. Dette modul giver økonomisk og styringsmæssig indsigt med udgangspunkt i økonomisk teori men trækker også på sociologi og psykologisk teori.

 
Beskrivelse af undervisningsformer
TBA
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 117 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 1 timer
Sidst opdateret den 27-03-2020