English   Danish

2019/2020  MA-MMPGV4104U  Polyfoni og politisk kommunikation

English Title
Polyphony and political communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 6 ECTS
Type Valgfag
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Niels Åkerstrøm Andersen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne fremlægge og forklare de valgfrie modulers teoretiske grundlag og begreber/metode
  • Den studerende skal kunne anvende de valgfrie modulers begreber analytisk på et selvvalgt tema.
  • Den studerende skal kunne formulere en kort sammenfatning/præsentation af de valgfrie modulers relevans for en praktisk problemstilling inden for offentlig ledelse.
Prøve/delprøver
Polyfoni og politisk kommunikation:
Prøvens ECTS 6
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på max. 5 sider. Syge-/omprøven er den samme som den ordinære prøve.

 

Den studerende skal for hvert valgfrit modul udarbejde en synopsis på 3-5 sider, der kan indeholde en case-baseret præsentation. Hver synopsis skal indeholde et selvvalgt tema, der behandles ved hjælp af teorier/begreber/analyser/metoder fra det valgfrie modul. Til den mundtlige prøve afsættes 30 minutter inklusive votering. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen med bi-eksaminator.  Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den mundtlige og skriftlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

De valgfrie moduler har til formål at give den studerende mulighed for at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler, således at særlige faglige og praktiske interesser hos den studerende kan blive tilgodeset. De valgfrie moduler skal gøre det muligt for den studerende at sætte viden fra obligatoriske ledelsesfaglige moduler ind i en praktisk ledelsesmæssig sammenhæng ud fra de valgfrie modulers begreber og teoretiske/metodemæssige forudsætninger.

Beskrivelse af undervisningsformer
TBA
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 70 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 24-06-2019