English   Danish

2020/2021  BA-BHAAO1598U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Michael Andersen - Institut for Regnskab (RR)
Fagsekretær: Sadaf Hussain (shu.acc@cbs.dk)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Ledelse/Management
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 07-10-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Foretage løbende bogføring og regnskabsafslutning vha. det dobbelte bogholderis princip.
 • Forklare formål med og indholdet i resultatopgørelse, likviditetsbeskrivelse og balance
 • Forklare de begreber der anvendes, når metoder og modeller i økonomistyringen vurderes
 • Anvende lønsomhedsmodellen til at undersøge en virksomheds økonomiske struktur, forklare resultatet med egne ord samt foreslå supplerende analyser
 • Forklare hvorledes budgettering kan anvendes som led i økonomistyringen og gennemføre en sådan anvendelse på simple cases
 • Anvende og diskutere metoder til registrering og styring af virksomhedens aktivite, kapacitet og likviditet
 • Anvende finansielle og ikke finansielle præstationsmål i vurdering af virksomhedens situation
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Økonomistyring - delprøve 1:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.
Der er ingen begrænsning på omfang, de studerende har 4 timer til deres rådighed.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeVinter og Vinter
Syge-/omprøveSkriftlig stedprøve
Opgavetype: Opgavebesvarelse
Varighed: 3 timer
Hjælpemidler:Med visse hjælpemidler, se nedenfor
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til Canvas
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Økonomistyring 4 timers skriftlig:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 10 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeVinter og Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis syge-/omprøven afholdes som en mundtligt prøve, vil denne være 20 minutter uden forberedelse. Den studerende eksamineres i pensum fra 'Virksomhedens økonomistyring'.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

Økonomistyring har en helt central rolle i en virksomheds bestræbelser på at arbejde effektivt og skabe værdi. Fra nyhedsmedierne informeres vi til stadighed om virksomheder i økonomisk vækst, frasalg af forretningsområder, betalingsstandsninger, opkøb, fusioner, investeringer i nye produktionsanlæg, IT-implementering, centralisering af driften og meget mere. Alt sammen resultater af virksomhedsstyring og herunder ikke mindst den økonomiske styring.

 

Faget Økonomistyring beskæftiger sig med mange af de grundlæggende teorier og metoder til styring af virksomhedens økonomi. Faget er bygget op over to moduler, som igen er inddelt i en række temaer, der berører forskellige sider af virksomhedens økonomiske styring. De to moduler er henholdsvis modul 1; Regnskabslære, og modul 2; Økonomistyring.

 

Modul 1 behandler de grundlæggende og principielle regler og metoder i det dobbelte bogholderi, og giver herigennem en grundig tilgang til forståelse af sammenhængen mellem virksomhedens resultatopgørelse, balance og likviditet.

 

Baseret på denne forståelse arbejdes der i modul 2 med modeller og metoder til økonomisk styring op opfølgning på virksomhedens omsætning og omkostninger. Dette til brug for bl.a. lønsomhedsanalyser på produkter og kunder samt til omkostnings- og effektivitetskontrol på afdelinger og processer i virksomheden. Samtidig danner dette grundlaget for at understøtte forskellige strategiske, taktiske og operative beslutninger i virksomheden. Kurset lægger i denne sammenhæng særlig vægt på en grundig behandling af metoder til styring og budgettering af aktivitet og kapacitet.

 

Indhold

Faget indeholder bl.a. følgende temaer:

 • Grundlæggende regnskabslære
 • Virksomhedens økonomiske struktur som grundlag for udarbejdelse af lønsomheds- og inspirationsanalyser
 • Styring og budgettering af virksomhedens aktivitet
 • Økonomisk styring af virksomhedens kapacitet og kapacitetsomkostninger
 • Tilrettelæggelse af virksomhedens budgettering
 • Virksomhedens budgetkontrol
 • Likviditetsbudgettering
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes primært dialog baseret holdundervisning, hvor holdet dels diskuterer udvalgte dele af teorien dels diskuterer løsningen af opgaver og cases. Desuden anvendes enkelte forelæsninger.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtligt feedback på alle kursets opgaver. Der suppleres endvidere med udlevering af vejledende talløsninger på beregningsopgaver.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 50 timer
Forberedelse 120 timer
Eksamen 36 timer
Foreløbig litteratur
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Jeanette Willert: Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab. Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde og Jeanette Willert: Opgavesamling til ”Introduktion til virksomhedens bogføring og regnskab” Samfundslitteratur, seneste udgave
 • Michael Andersen, Carsten Rohde: Virksomhedens økonomistyring, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave,
 • Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde: Øvelser til ”Virksomhedens Økonomistyring”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave.
   
Sidst opdateret den 07-10-2020