English   Danish

2020/2021  BA-BHAAO1611U  Erhvervsret

English Title
Commercial Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Søren Sandfeld Jakobsen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved eksamen kunne:
 • orientere sig i de dele af det erhvervsretlige område, som fremgår af læseplanen
 • identificere og forklare grundlæggende begreber inden for erhvervsretten i et klart og korrekt juridisk sprog
 • bearbejde erhvervsretlige problematikker under hensigtsmæssig anvendelse af retlige metoder og retskilder
 • identificere erhvervsretlige problemstillinger i en given process eller situation og relatere erhvervsretlig begreber, normer og retskilder til problemstillingen
 • opstille løsningsforslag på juridiske problemstillinger under anvendelse af korrekte og hensigtsmæssige metoder, kilder og hjemler
 • foreslå løsninger på erhvervsretslige og virksomhedsmæssige problemstillinger ud fra et præventivt hensyn, dvs. en konfliktløsning uden anvendelse af de retslige institutioner
 • foreslå tiltag til at afbøde eller forhindre ulovligheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets område
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Erhvervsret 2 timer skriftlig:
Delprøvens vægt30%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Der er ikke angivet et max for omfang, man har to timer til sin rådighed.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Erhvervsret 4 timer skriftlig:
Delprøvens vægt70%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktSe nedenfor
Der er ikke angivet et max for omfang, man har fire timer til sin rådighed.
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at give de studerende et sådant kendskab til love og andre retsregler omfattet af faget, at de studerende bliver i stand til at identificere og forholde sig til juridiske problemer i forbindelse med erhvervsvirksomhed og kan bidrage til at forebygge konflikter og indgreb.

Erhvervsjura er et væsentligt redskab i forbindelse med styring af erhvervsvirksomhed. Erhvervsjuraen indvirker på mange områder i virksomhedens drift og sætter rammer for, hvordan en virksomhed kan indgå aftaler, tilvejebringe finansiering, indgå i internationale samarbejdsrelationer, foretage indkøb og salg, vælge selskabsform, fastsætte strategier, mv. Disse områder behandles i dette fag ud fra en gennemgang af de regler, som påvirker erhvervsvirksomhedens beslutningsproces. I forelæsningstimerne introduceres regler og love inden for et af fagets centrale emner, og i øvelsesundervisningen og i workshop uddybes og arbejdes der med forholdet mellem de pågældende regler og virksomheden.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget betjener sig af storholdsforelæsninger, øvelsestimer, hjemmeopgaver og workshop.
Feedback i undervisningen
De studerende gives mundtlig feedback på øvelsesholdene i forbindelse med gennemgang af øvelsesopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 69 timer
Forberedelse til forelæsninger 100 timer
Eksamen inkl. forberedelse 37 timer
Foreløbig litteratur
 • Peter Arnt Nielsen & Helle Næss-Schmidt Risdal (Red.): Lovsamling 2020 - Erhvervsret, 27. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2020.
 • Peter Arnt Nielsen & Lars Lindencrone Petersen: Dansk Erhvervsret, 15. udgave, DJØF’s Forlag, 2020 
Sidst opdateret den 14-12-2020