English   Danish

2020/2021  BA-BHAAV2644U  Markedsføring på forbrugermarkeder

English Title
Marketing & the Consumer Market

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
 • Ole Ejnar Andersen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Der opnås personlige kompetencer ved bl.a. at arbejde med fagområdet ud fra realistiske cases og
konditioner, hvor der skal afgives argumenterede rekommendationer i konkrete
forbrugermæssige sammenhænge omkring beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.
 • Et særdeles godt overblik over – og en overbevisende opfyldelse af fagets/fagelementets mål og centrale elementer og sammenhænge
 • En særdeles god evne til at kunne identificere, forstå, analysere og selvstændigt vurdere købsadfærd og købsbeslutninger på forbrugermarkeder ud fra fagets begrebsapparat, indfaldsvinkler og øvrige rammer
 • En særdeles god anvendelsesorienteret forståelse af såvel helheder som centrale delområder indenfor forbrugeradfærds- området
 • På fremragende vis være i stand til at kombinere teorier, modeller og metoder med henblik på at kunne foretage en målrettet marketingindsats i forhold til både markedet generelt og til forskellige markedssegmenter.
 • Udvise en særdeles god evne til at træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger, herunder tillige kunne belyse de marketing- relaterede implikationer på forbruger-
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende forventes at have forståelse for og en vis viden indenfor andre fagdiscipliner som afsætningsøkonomi, virksomhedsstrategi, kommunikation og erhvervspsykologi
Prøve/delprøver
Markedsføring på forbrugermarkeder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets formål at sætte den studerende i stand til at analysere forbrugeradfærd for forskellige genstandsfelter med henblik på at kunne udforme målrettede marketingaktiviteter, herunder produktudvikling og valg af kommunikationskanaler.

Indføringen i og analyser af forbrugeradfærd sker med særligt henblik på, at virksomheder kan tilrettelægge og implementere marketingaktiviteter, som reflekterer forbrugernes værdier, behov, ønsker, interesser og holdninger.

For at kunne nå og påvirke forbrugerne må virksomhederne søge at forstå de ofte komplicerede mekanismer og processer, der ligger til grund for forbrugerens eller forskellige gruppers adfærd – og koble og anvende denne indsigt til beslutninger i salgs- og marketingindsatsen.

Blandt de problemområder, der indgår, kan nævnes:

- Forbrugernes beslutningstagning i forbindelse med

varekøb, herunder valg mellem forskellige

alternativer

- Forbrugernes indlæringsprocesser

- Informationsmodtagelse og –bearbejdning

- Værdier, livsstil, segmenteringsværktøjer

- Forbrugernes butiksvalgsadfærd, in-store, on-line

versus off-line adfærd

- Informationsindsamling/bearbejdning af empiriske

data og resultater vedr. udvalgte forbrugeres/

målgruppers holdninger, beslutningstagning og

adfærd

- Hvordan integrere forbrugeradfærdsanalyser i en

markedsføringsplan?

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningsformen er intensiv og dialogorienteret og er en kombination af kortere oversigtsforelæsninger og dialog samt casearbejde, hvor der arbejdes med aktuelle/konkrete forbrugerproblemstillinger i relation til fagets indhold og læringsmål.

Det forventes, at de studerende løbende følger og selvstændigt kan analysere, evaluere og perspektivere større danske B2C-kampagner
Aktiv deltagelse og inddragelse af de studerende er således en vigtig pædagogisk dimension.
Feedback i undervisningen
I form af mundtlig feedback og diskussion i plenum af løsninger af mindre cases samt diskussion af mindre summeøvelser i løbet af forelæsningerne
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 50 timer
Foreløbig litteratur

Andersen, Ole E : "Forstå Forbrugerne - og bliv en bedre markedsfører", Samfundslitteratur, 2014, 1. udgave 2. oplag

Jones, John Philip:”Advertising: Strong Force or Weak Force? Two Views An Ocean Apart”. Artikel i Bogen Advertising & Markets. NTC Publications, 1996 (uploades).

Sidney Levy "Symbols for sale" artikel i Harvard Business Review, 1959 (uoloades)

Hertil kommer nogle udvalgte forskningsartikler,

praktiske cases m.v. (meddeles senere).

 

Kursorisk litteratur:

Kotler, Philip, Kevin L. Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen: Marketing Management. Third European Edition, Pearson/

Prentice Hall, 2016. Heri chap. 1,  6, 7 og 11.


 

Sidst opdateret den 25-06-2020