English   Danish

2020/2021  BA-BINTO1054U  Virksomhedens Økonomiske Styring (5): Den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring

English Title
Business Economics (5): The decision-making and the management-oriented financial management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 09-12-2020

Relevante links

Læringsmål
 • beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier
 • anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger
 • gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag samt
 • kunne angive hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder, begrænsninger og dilemmaer.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Virksomhedens Økonomiske styring VØS (1, 2, 3 & 4) eller tilsvarende.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 5
Mundtlige fremlæggelser mv.
Den studerende skal have godkendt 5 ud af 8 aktiviteter for at kunne deltage i eksamen.

Øvelsesafviklingen på VØS (5) er organiseret på den måde, at alle studerende er inddelt i grupper. Øvelsesafviklingen for den enkelte studerende og for grupperne består af 4 præsentationer og 4 opponeringer (i alt 8 øvelsesgange/​-aktiviteter). Den studerende skal have godkendt mindst 5 af disse, for at kunne deltage i den endelige eksamen. Der vil ikke blive givet flere forsøg inden den ordinære eksamen.

Såfremt en studerende har været forhindret i at deltage i de obligatoriske aktiviteter som følge af dokumenteret sygdom, eller hvis en studerende ikke har fået godkendt de obligatoriske aktiviteter på trods af, at den studerende har gjort et reelt forsøg herpå, vil der blive stillet en ekstra opgave inden syge-/omprøven, som skal besvares for at kunne blive indstillet til syge-/omprøven. Ekstra opgaven er en 24-timers individuel hjemmeopgave i fagets pensum, hvor det forventede afleverede sidetal er 20 – 25 sider.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske styring (5): Den beslutnings- og styringsorienterede økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Den studerende må kun medbringe simple skrive- og tegneredskaber (ikke-digitale) i forberedelseslokalet. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge-/omprøven vinter 2021 vil der ikke være forberedelsestid.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der eksamineres i hele pensum samt i de gennemgåede cases og opgaver.

Der eksamineres i 15 kendte eksamensspørgsmål, der offentliggøres ved sidste undervisnings-/øvelsesgang. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må medtages til eksaminationen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Virksomhedens Økonomiske Styring (5) er, at de studerende erhverver sig viden om, hvorledes virksomheder benytter økonomistyring som et styringsværktøj. Gennem den økonomiske styring allokeres informationer om omkostninger, priser, nytte m.m. til decentrale beslutningstagere på en måde, så disse ideelt set er i stand til at træffe optimale beslutninger på virksomhedens vegne. 
 
Gennem HA-IT studiet er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi (produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m.) – ofte benævnt Managerial Economics eller Virksomhedens Beslutningsanalyse – og for Virksomhedens Økonomiske Styring (2 + 3; Regnskabsvæsen & Finansiering). På HA-IT-studiets 4. semester har de studerende haft faget Virksomhedens Økonomiske Styring (4), der med økonomisk organisationsteori som referenceramme opbygger en fælles referenceramme for Erhvervsøkonomi og Økonomistyring og som herefter danner det teoretiske fundament for økonomistyringsundervisningen på HA-IT-studiets 5. semester -  Virksomhedens Økonomiske Styring (5); den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
 
Virksomhedens Økonomiske Styring (5) omhandler konkret planlægning og organisering af virksomheden, design og implementering af præstationsmål, kalkulation, allokering af omkostninger, anvendelse og rapportering af målinger samt evalueringer på baggrund af disse. Økonomistyring som domæne bliver på denne måde til en teoretisk forankret praksis og styringsteknologi, som bl.a. kan håndtere strategiske beslutningers praktiske operationalisering (budgettering og intern afregning er konkrete eksempler herpå). Adfærdsmæssige aspekter er ligeledes elementer, der er relevante at håndtere for den moderne virksomhed, hvorfor disse – hvor det er muligt – vil blive diskuteret i relation til organisationers overvejelser omkring implementering af økonomistyringsteknologier. 
 
Af centrale forhold og emner i og omkring økonomistyringsværktøjer vil bl.a. følgende blive behandlet i løbet af kurset:
 

 • Introduktion til økonomistyring som en styringsanordning.
 • Sondringen mellem den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
 • Økonomistyringens koordinerende og motiverende funktion.
 • Interne afregningspriser.
 • Ansvarscentre.
 • Omkostnings- og priskalkulation.
 • Omkostningsallokering.
 • Budgettering.
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger, der vil blive gennemført som lærerstyret dialog. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt.

Som supplement til forelæsningerne lægges der op til løsningen af et antal øvelsesopgaver/​cases. Formålet med øvelserne er at diskutere samt anvende pensum - bl.a. gennem konkret modelarbejde. De studerende vil herigennem blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og opbygge analysetilgange og samtidig vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed. Øvelserne - beregninger samt analyser - indgår centralt til eksamen.

Øvelsestimerne, der alle foregår på Campus, foregår på den måde, at de stillede opgaver/cases gennemgås af de studerende i grupper. Ved gennemgangen af de stillede opgaver/cases er også en eller flere opponentgruppe(r) blevet udpeget. Dennes/disses primære opgave er at kommentere præsentationsgruppens løsninger samt opstille alternative løsningsmuligheder. Resten af holdet fungerer som diskussionspartnere. Øvelseslærerens opgave er at sikre øvelsernes faglige dybde og bredde samt at bringe eventuelle supplerende/nye aspekter i spil.

Tilstedeværelsesundervisningens i dette semester er begrænset til den første og sidste forelæsningsgang; altså den introducerende forelæsning til faget samt til den afsluttende forelæsning, der afslutter faget gennem opsamling, spørgsmål fra studerende samt information om eksamen. De mellemliggende online forelæsninger (hvad enten live eller prerecorded) har som formål, at træne de studerende i at analysere konkrete beslutningssituationer og opbygge analysetilgange samt vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed (en væsentlig del af læringsmålene) og dette vil ligeledes blive understøttet af fagets brug af blended learning i almindelighed, hvor quizzer, videoer mm. er tilgængelige undervisningsmæssige supplerende tiltag for at maksimere indlæringen.
Feedback i undervisningen
De studerende får en omfattende, individuel, mundtlig feedback løbende i undervisningsforløbet af forelæseren såvel under forelæsningerne (såvel forelæsningerne på Campus som ved den live online undervisning) - der foregår så udtalt dialogbaseret som muligt - som under øvelsestimerne. I øvelsestimerne får de studerende dels feedback af de udpegede opponentgrupper, dels af underviseren, der skal sikre fremlæggelsernes faglige dybde og bredde samt at bringe eventuelle supplerende/nye aspekter i spil. Det store antal øvelsesopgaver giver rig lejlighed til at give grupperne samt de enkelte studerende svar på spørgsmål, standpunktsbedømmelse og feedback omkring løsningen af de stillede opgaver ligesom de fælles gennemgange af opgaverne benyttes til at tilbagemelde på generelle samt specifikke faldgruber. På denne måde får den/de studerende svar på hvorfor og hvordan de enkelte svar har været rigtige/forkerte.

Ligeså vil quizzerne, som de studerende kan tage online, give en god løbende feedback til de studerende omkring deres faglige ståsted.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (på Campus og online) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 44 timer
Eksamen 1 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semestret starter

 

Zimmerman, Jerold: Accounting for Decision Making and Control, 10th. ed. (2020), McGraw Hill, ca. 670 sider.

 

Zimmerman-bogen skal købes af de studerende.

Sidst opdateret den 09-12-2020