English   Danish

2020/2021  BA-BINTO1067U  Distribuerede Systemer

English Title
Distributed Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Irfan Kanat - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 23-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Forstå og beskrive computernetværk, programmel til udvikling af webapplikationer, samt basal kryptografi og sikkerhed. Specifikt:
  • At forstå og beskrive 5-lagsmodellen, herunder applikationslaget, transportlaget og netværkslaget, med fokus på HTTP og TCP/IP.
  • At forstå og beskrive programmel til udvikling af webapplikationer (fx NodeJS). Dette kan konkret indebære forståelse for asynkron programmering, visse basale datastrukturer, bl.a. lænkede lister, hashset og stakke, og overvejelser i forhold til effektivitet ved konkret opgaveløsning.
  • At forstå og beskrive basale kryptografiske principper, dette kan fx være historisk kryptografi, symmetrisk kryptering, asymmetrisk kryptering eller protokoller til udveksling af nøgler.
  • At kunne overveje aspekter i forhold til sikkerhed ved design af systemer i netværk, herunder hashing af passwords, brug af kryptering og lign.
  • At implementere fagets begreber og principper i konkrete applikationer, der demonstrerer opnåelse af læringsmålene.
  • At det skriftlige arbejde fremstår velformuleret med gennemarbejdet sprogbrug og viser en rimelig grad af stave- og formuleringsevne.
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Erfaring med programmering som erhvervet på 1. og 2. semester HA (it.)
• Erfaring med systemdesign som erhvervet på 1. og 2. semester HA (it.)
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal have godkendt 3 ud af 5 aktiviteter for at kunne deltage i eksamen.
Hver aktivitet består i en individuel skriftlig besvarelse (max 3 sider).

Den studerende skal have godkendt 3 aktiviteter for at kunne deltage i eksamen. Der vil ikke blive givet flere forsøg inden den ordinære eksamen.
Såfremt en studerende har været forhindret i at deltage i de obligatoriske aktiviteter som følge af dokumenteret sygdom, eller hvis en studerende ikke har bestået aktiviteten på trods af, at den studerende har gjort et reelt forsøg, så vil der blive stillet en ekstra opgave inden syge-/omprøven. Det ekstra forsøg er en hjemmeopgave, der svarer til 3 godkendelses-opgaver (max. 10 sider).
Prøve/delprøver
Distribuerede systemer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Den studerende vælger selv, om han/hun vil genaflevere samme rapport, aflevere en omarbejdet rapport eller aflevere en helt ny rapport.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Rapporten dækker et projekt der udvikles ved siden af kurset. En del af afleveringen vil være kode. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset ’Distribuerede Systemer’ søger at give de studerende en grundlæggende, grundig indførsel i distribuerede systemer, dvs. computernetværk og udvikling af software til disse.

 

Kurset tager udgangspunkt i TCP/IP femlagsmodellen, og vil især fokusere på applikationslaget, transportlaget og netværkslaget.

 

Kurset er opdelt så det først følger 5-lagsmodellen fra toppen og nedefter. Efter 5-lagsmodellen fokuseres der på programmel til udvikling af webapplikationer, fx NodeJS, og til sidst afsluttes med sikkerhed.

 

Kurset giver kompetencer i forhold til udvikling af netværksapplikationer med selvudviklede komponenter i praktiske øvelser der løbende inddrager fagets principper.

 

Canvas bruges aktivt som e-learningsværktøj med en række aktiviteter, som skal gennemgås i en sekventiel rækkefølge der understøtter fagets indhold og formål. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette kursus arbejder ud fra en filosofi om, at systemudvikling kræver udarbejdelse af applikationer og at man bl.a. opbygger viden omkring udviklingen af systemer ved at tilpasse eksisterende applikationer.

Kurset er derfor bygget op omkring tilpasning og udviklng af en række applikationer i forbindelse med øvelserne. Udviklingen sker på en teoretisk base, som opnås igennem forlæsninger, øvelsestimer, samt litteraturen.

Undervisningen er opdelt i on-line forelæsninger, samt øvelser og spørgetimer, hvor de studerende kan få vejledning til semesterprojektet og hjælp til løsning af praktiske programmeringsproblemer.
Øvelser og halvdelen af spørgetimerne foregår som tilstedeværelsesundervisning på CBS. Resten af spørgetimerne afvikles som on-line sessioner
Feedback i undervisningen
De studerende vil modtage feedback i løbet af undervisningen igennem øvelsestimerne, og feed-back til individuelle obligatoriske opgaver.
Diskussionsfora på Canvas benyttes til spørgsmål og svar i forbindelse med forelæsningerne.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 24 timer
Øvelser 24 timer
Spørgetimer 24 timer
Hjemmeopgaver 50 timer
Forberedelse 50 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 34 timer
Ialt 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter.

 

CN (primær bog)

 

Computer Networking: A Top-Down Approach

7th edition

Kurose & Ross

Pearson ISBN: 978-1-292-15359-9

Sidst opdateret den 23-06-2020