English   Danish

2020/2021  BA-BJURO1345U  EU-ret

English Title
EU Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt, samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for EU-Domstolens arbejdsmetoder, praksis og fortolkningsprincipper
  • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
Prøve/delprøver
EU-ret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer og der må afleveres så mange sider man kan nå at skrive under eksamens varighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Online skriftlig hjemmeopgave.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dele af faget vil i efteråret 2020 foregå online.

 

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret. Dette sker ved at kombinere traditionel undervisning og online-undervisning med domslæsning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kombinerer tilstedeværelsesundervisning og online-undervisning. For at få det optimale ud af tilstedeværelses- og online-undervisningen forventes det, at de studerendes har læst pensum og domme før hver tilstedeværelses- og online-undervisning. Der forelæses over dagens emne, og der arbejdes aktivt med cases og domme i mindre grupper både ved fysisk fremmøde og online. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i diskussionerne for at feedback-mekanismernes hensigt optimeres.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på den mundtlige deltagelse i undervisningen og ved deltagelse i online-aktiviteterne.

Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum.

De studerende tilbydes skriftlig aflevering af opgave, hvor der gives feedback af law lab af instruktører.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og online-undervisning 33 timer
Forberedelse 145 timer
Eksamensforberedelse 28 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Ruth Nielsen; Ulla B. Neergaard /  EU ret
seneste udgave, Karnov Group.

 

+ et udvalg af domme.

Sidst opdateret den 30-06-2020