English   Danish

2020/2021  BA-BJURV1005U  Dansk Udbudsret

English Title
Danish Public Procurement Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Cecilie Fanøe Petersen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Det er målet med faget, at:
  • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret i et fagligt korrekt sprog;
  • den studerende skal være i stand til at identificere udbudsretlige problemstillinger i en case, og strukturere en analyse, der indeholder de relevante retskilder;
  • den studerende skal endvidere kunne løse problemstillingen, samt diskutere mulige foranstaltninger og sanktioner i det udbudsretlige håndhævelsessystem;
  • den studerende skal kunne forklare forholdet mellem national ret og EU ret på det udbudsretlige område.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset bygger på de obligatoriske juridiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode. Eventuel litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset.
Prøve/delprøver
Dansk Udbudsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Du må skrive så mange sider du kan i det tidsrum eksamen varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Når staten indgår kontrakter med private virksomheder om levering af varer/ tjenesteydelser eller udførelsen af offentlige arbejder opstår forskellige juridiske problemstillinger, udbudsretlige som forvaltningsretlige. Når staten køber ind kan andre hensyn end effektivitet spille ind, da indkøb kan være et redskab til at gennemføre politiske målsætninger om fx færre arbejdsløse, energieffektivitet, regional udvikling eller innovation. Udbudsreglerne foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at undgå korruption, favoritisme og protektionisme. EUF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derudover gælder EU's udbudsdirektiver. Der blev i 2014 vedtage nye udbudsdirektiver i EU med implementeirngsfrist i foråret 2016. Faget fokuserer på den danske implementering af EU's udbudsdirektiver, som trådte i kraft 1. januar 2016. Endvidere behandles det særlige håndhævelsesregime for udbudsretten, der i Danmark er implementeret bl.a. ved oprettelsen af Klagenævnet for udbud.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Dette fag vil foregå delvist online i efteråret 2020.

Forelæsninger med aktiv studenterdeltagelse, herunder diskussion og fremlæggelse af cases mv.
Feedback i undervisningen
feedback gives mundtligt I undervisningen gennem øvelser, cases og dialog
Studenterarbejdstimer
Forlæsninger 32 timer
Forberedelse til forelæsninger 124 timer
Eksamensforberedelse 49 timer
Foreløbig litteratur
Litteratur
Grith Ølykke og Ruth Nielsen, EU's udbudsregler - i dansk kontekst, DJØF 2017

Udbudsloven, Traktaterne, EU domme og udvalgete kendelser fra Klagenævnet for udbud.
 
Sidst opdateret den 10-06-2020