English   Danish

2020/2021  BA-BKOMO1107U  Introduktion til kommunikationsteori

English Title
Introduction to Communication Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Vestergaard - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 26-01-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at demonstrere en indsigt i og forståelse for de grundlæggende teorier og modeller inden for kommunikationsfeltet
  • Den studerende skal kunne foretage analyse af kommunikationsbegivenheder med afsæt i forskellige kommunikationsteorier
  • Den studerende skal kunne reflektere over forskellige kommunikationsteoriers og modellers styrker og svagheder
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 4
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal aflevere 4 skriftlige pensumopgaver, der udarbejdes i grupper i løbet af semesteret. Omfanget af disse opgaver er max. 10 sider. Specifikation omkring gruppestørrelse samt deadlines for aflevering bliver præsenteret ved semesterstart. Opgaverne kan udarbejdes individuelt.

OBS:
Alle 4 obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles en ny obligatorisk godkendelsesopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg til samtlige obligatoriske aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg, og som ikke kan dokumentere sygdom el.lign., kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i den ordinære eksamen eller reeksamen men trækkes for eksamensforsøg.

Læs mere om obligatoriske aktiviteter på my.cbs.dk.
(Mit Studie > Eksamen > Eksamensforberedelse > Obligatoriske aktiviteter)
Prøve/delprøver
Introduktion til kommunikationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

For syge-/omprøven gælder følgende:

Den mundtlige eksamen afholdes online.

Den studerende trækker et teoretisk spørgsmål fra pensum med et tilhørende analytisk spørgsmål fra en case, der har indgået i undervisningen. Ved eksaminationen lægger den studerende ud med sit bud på hhv. det teoretiske og det analytiske spørgsmål og derefter stilles der uddybende spørgsmål til oplægget samt evt. andre dele af pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsningsrækken introducerer centrale teorier om og modeller for kommunikation. Undervisningen sigter mod at give en grundlæggende forståelse af forskellige kommunikationsbegreber og disses implikationer, som skal udgøre et teoretisk fundament for resten af HA(kom).

 

Pensumtimerne har til formål at lade de studerende gå i dybden med pensumteksterne i grupper som forberedelse til forelæsningerne.

 

I holdøvelserne introduceres, diskuteres og anvendes de analysemetoder, der knytter sig til de forskellige kommunikationsteorier.

 

Ud over en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. skal kurset således bibringe de studerende indsigt i og erfaring med kommunikationsanalyse med udgangspunkt i udvalgte teorier og modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget består af en forelæsningsrække, øvelsestimer og pensumtimer.

Pensumtimer er superviseret gruppearbejde, hvor der arbejdes med tekstnær læsning til obligatoriske afleveringsopgaver. Pensumtimerne foregår på øvelseshold som forberedelse til forelæsninger. Pensumtimerne ligger således før forelæsningerne og afholdes på campus.

Forelæsninger foregår online, som video-optagelser

Øvelsestimer er holdundervisning hvor fagets teoretiske begreber og perspektiver anvendes analytisk. Øvelsestimerne ligger efter forelæsningerne og afholdes på campus.
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:

1) I pensumforberedelsestimer, hvor de studerende diskuterer pensum indbyrdes i grupper og med henholdsvis forelæser og øvelseslærere.
2) I forbindelse med obligatoriske afleveringsopgaver, hvor der gives feedback til hver enkelt gruppe.
3) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
4) I forelæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
5) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser, og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.


Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 40 timer
Forberedelse og eksamen 146 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Kursets litteratur offentliggøres på CBSCanvas inden semesterets start.

Sidst opdateret den 26-01-2021