English   Danish

2020/2021  BA-BKOMO1271U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding

English Title
Managerial Economics Theory and Analysis: Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Esben Karmark - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
  • demonstrere overblik og indsigt i centrale faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger indenfor brandledelse.
  • redegøre for branding som et mangefacetteret begreb, som ændrer form afhængigt af hvilken teoretisk tilgang, man iagttager ud fra. Der lægges vægt på den studerendes evne til at identificere og sammenligne de enkelte teorier, og forklare deres indbyrdes sammenhæng, herunder modsigelser.
  • udvise evne til at anvende de forskellige teorier på praktiske cases, samt argumentere og reflektere over sit valg og fravalg af fagets begreber i case-analysen.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og -analyse: Branding:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Kan udarbejdes i grupper eller individuelt.
Grupper af 2-5 studerende skriver max. 10 sider.
Studerende, som skriver alene, skriver max. 5 sider.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Til syge-/omprøven skal de studerende udarbejde en skriftlig opgave på max. 10 sider på baggrund af spørgsmål til pensum. Opgaven kan udarbejdes i grupper af 2-5 studerende eller individuelt. Studerende, som skriver alene, skriver max. 5 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppestørrelse på 4-5 personer anbefales. Ved bedømmelsen af prøven indgår de studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset beskæftiger sig med følgende temaer: Branding-begreber og branding-paradigmer, brandledelse og -strategi, brand- identitet, nyere branding-tilgange inklusive corporate branding, brand relationer inklusive brand communities, branding i nye kontekster samt kritiske perspektiver på brands inklusive branding som neo-normativ kontrol. Endelig afsluttes kurset med et syntese-perspektiv samt diskussion af, hvor branding bevæger sig hen.

 

Kurset giver de studerende et overblik i branding som teoretisk koncept og belyser de strategiske og organisatoriske problemstillinger, som organisationer møder i arbejdet med at tilrettelægge og koordinere deres brand-aktiviteter. 

 

Kurset søger at bygge videre på den erhvervsøkonomiske og markedskommunikationsfaglige ballast som de forudgående semestres undervisning har bibragt de studerende. 

 

Sigtet er at give de studerende overblik og indsigt i relevante faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger for derigennem at forberede dem på at arbejde med branding i forskellige typer organisationer (herunder kommunikations- eller reklamebureauer), under deres praktikophold på 5. semester (og senere karrierer).

 

Kurset begrænser sig ikke til et virksomhedsstrategisk perspektiv på branding, men udfordrer de antagelser, der ligger til grund for brandledelse som teoretisk og praktisk koncept. Således rejses i faget spørgsmål om fx realiseringen af synergi; kontrol og magt; måleproblemer; modtagere og målgruppers rolle, og teoriudvikling i branding.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset vil blive gennemført som en kombination af on-line og on-campus forelæsninger og holdøvelser. Holdøvelserne vil blive gennemført i form af fysisk tilstædeværelse på campus, og forelæsningerne som en kombination af optagne forelæsninger og on-line aktiviteter og diskussioner samt fysisk tilstedeværelse på campus.

Undervisningen afvikles i to spor: En forelæsningsrække og en øvelsesrække samt et afsluttende seminar, som har en både vertikal og horisontal sammenhæng. Forelæsningsrækken udgør første spor baseret på en præsentation af såvel teoretiske begreber, diskussioner og modeller som praktiske problemstillinger. Det forventes, at de studerende på kurset aktivt engagerer sig i det case-arbejde, der lægges op til fra forelæserens/​holdunderviserens side, og de diskussioner, som medstuderende inviterer til. På øvelsesholdene tilstræbes det i så vidt omfang som muligt at opnå en praksisnær tilgang til branding, og hvor cases, der omhandler konkrete og aktuelle branding-problematikker, danner udgangspunkt for analyser og diskussioner. På det afsluttende seminar, bliver de studerende introduceret til konkrete branding-problemstillinger i virksomheder/​organisationer, og hvor løsninger på disse diskuteres og evalueres i plenum.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback i undervisningen i forbindelse med såvel forelæsninger som på øvelsesholdene. På baggrund af forelæsningerne forekommer feedback som en invitation til diskussion af kursets begreber, idéer og forudsætninger i forskellige on-line fora. På øvelsesholdene vil de studerendes casearbejde evalueres dels af dedikerede medstuderende dels af samtlige studerende på holdene.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 18 timer
Øvelsestimer 18 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Aaker, David. A. (1996) Measuring Brand Equity Across Products and Markets. California Management Review. Vol 38, No. 3

Balmer, John M.T. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate marketing – Seeing through the fog. European Journal of Marketing. Vol. 35 Issue 3/4.

Bastos, Wilson & Sidney, J. Levy (2012). A history of the concept of branding: practice and theory . Journal of Historical Research in Marketing. Vol. 4 Issue 3.

Christensen, Lars Thøger (2016). Pure Self-Seduction? Towards a Critique of Georg Jensen’s Branding Assumptions i: Karmark, Esben et al. Communication Perspectives on a Luxury Brand Organization: The Case of Georg Jensen. Management Communication Quarterly. Vol. 30(1).

Ellet, William (2007). The Case Study Handbook. Boston: Harvard Business Review Press

Endrissat, Nada, Dan Kärreman & Claus Noppeney. Incorporating the creative subject: Branding outside-in through identity incentives. Human Relations, Vol.70(4)

Fournier, Susan (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research. Journal of Consumer Research. Vol 24, No. 4

Fournier, S.  & J. Avery (2011). The Uninvited Brand. Business Horizons, (54)

Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2003). The Cycles of Corporate Branding: The Case of the LEGO Company. California Management Review Vol 46, No. 1

Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2009) Of Bricks and Brands: From Corporate to Enterprice Branding. Organizational Dynamics, Vol 38, No. 2.

Hatch, Mary Jo & Majken Schultz (2010). Toward a theory of brand co-creation with implications for brand governance. Brand Management. Vol 17, 8.            

Holt, Douglas & Douglas Cameron (2012).  Cultural Strategy. Oxford: Oxford Universtiy Press.

Kay, Mark J. (2006). Strong Brands and Corporate Brands. European Journal of Marketing. Vol. 40 No. 7-8

Keller, Kevin L. & Donald R. Lehmann (2006). Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities. Marketing Science. Vol. 25, No. 6

Kornum, N., R. Gyrd-Jones, N. Al Zagir, K. Anthoni Brandis (2017). Interplay between intended brand identity and identities in a Nike related brand community: Co-existing synergies and tensions in a nested system. Journal of Business Research: 70.

Lair, D.J, K. Sullivan & G. Cheney (2005). Marketization and the Recasting of the Professional Self: The Rhetoric and Ethics of Personal Branding. Management Communication Quarterly 2005 18: 307

Louro, Maria Joao & Paulo Vieira Cunha (2001). Brand Management Paradigms. Journal of Marketing Management. 17.

Mukerjee, K &. M Verma (2009). Internal Branding and HRM at Virgin. IBS Research Center

Schau, Hope Jensen,  Albert M. Muniz Jr. & Eric J. Arnould  (2009). How Brand Community Practices Create Value.  Journal of Marketing. Vol 73 (September 2009)

Srivastava, R. K. &  G.M. Thomas (2016). The Future of Branding. New Delhi: Sage

Tschirhart, M., R. Christensen & J. L. Perry (2005). The Paradox of Branding  and Collaboration. Public Performance & Management Review, Vol. 29, No. 1


Thompson, C. J., Rindfleisch, A. & Arsel, Z. (2006). Emotional Branding and the Strategic Value of the Doppelgänger Brand Image. Journal of Marketing, Jan.

 

Sidst opdateret den 30-06-2020