English   Danish

2020/2021  BA-BMAKO2021U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-06-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare mikroøkonomiske begreber som f.eks elasticitet, oligopoly, alternative omkostning, risikoaversion på en omfattende og intuitiv måde.
 • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller, som f.eks modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence
 • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
 • Løse simple økonomiske problemstillinger algebraisk .
 • Anvende økonomisk intution og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle spørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget "Introduktion til Mikroøkonomi" præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger. Vi lærer, hvad der ligger bag begreberne efterspørgsel og udbud. Der lægges vægt på de adfærdsmæssige antagelser, der skaber efterspørgslen efter bestemte produkter, og om der er perfekt eller ufuldkommen konkurrence.

 

Vi undersøger også vigtige udvidelser af den grundlæggende model som risiko, usikkerhed og symmetrisk information.

Læreplanens hovedemner er:
 

 • Udbud og efterspørgsel
 • Forbrugerteori: præferencer, rationalitetsantagelser, budgetmæssige begrænsninger
 • Udvidelser: Risiko, Usikkerhed og informationsøkonomi
 • Producentteori: produktions- og omkostningsfunktioner
 • Markedsstruktur: perfekt konkurrence, monopol, monopolistisk konkurrence mv.
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning og øvelser
Feedback i undervisningen
Feedback gives gennem quizzes og Q&A til forelæsningerne samt på øvelseholdene.
Studenterarbejdstimer
Forlæsninger 42 timer
Øvelser 24 timer
Forberedelse for forlæsninger, øvelser og eksamen 140 timer
Sidst opdateret den 30-06-2020