English   Danish

2020/2021  BA-BMAKO4003U  Strategisk innovation og designtænkning

English Title
Strategic Innovation and Design Thinking

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Kirsti Reitan Andersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Innovation/Innovation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 15-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Kurset tilbyder en praktisk og virkelighedsnær tilgang til strategisk og bæredygtig forretningsmodelinnovation ved at engagere den studerende i at løse virkelige forretningsudfordringer. I tæt samarbejde med kurset ”Forbrugerindsigt i Praksis” forsøger vi at fremme læring ved at give den studerende mulighed for at arbejde sammen med en virksomhed, med fokus på en specifik udfordring, indenfor rammerne af bæredygtig forretningsmodelinnovation. Efter kursets afslutning forventer vi, at studerende opfylder følgende læringsmål uden eller med kun mindre mangler eller fejl:
 • kunne demonstrere viden om og forståelse af teorier og centrale begreber inden for teori om bæredygtige forretningsmodelinnovation og designtænkning i relation til en konkret case
 • kunne anvende, diskutere og reflektere kritisk over centrale teoretiske begreber inden for bæredygtig forretningsmodelteori og strategisk innovation i relation til en konkret case
 • kunne forklare og omsætte forbrugerindsigt til en konkret problemformulering, der kan inspirere idé- og konceptudvikling til strategisk og bæredygtig forretningsmodelinnovation
 • kunne anvende, diskutere og reflektere kritisk over designtænkemetoder i udviklingen af en konkret idé og / eller koncept til bæredygtig forretningsmodelinnovation
 • kunne demonstrere kommunikationsteknikker til kommunikation af en given idé og / eller koncept til en organisation
 • leve op til grundlæggende akademiske krav til projektskrivning, herunder niveau af skriftlig dansk og anvendelse af referencer.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
1. Midtvejsopgave: Gruppeprøve, skriftlig projektbeskrivelse (3-5 sider). Afleveres i Peergrade. Projektbeskrivelsen tager afsæt i de indledende forbrugeranalyser (Forbrugerindsigt i Praksis) samt teoretiske og metodiske begreber introduceret i Strategisk Innovation og Designtænkning. Det er obligatorisk at aflevere gruppeopgaven og at give feedback til 3 andre gruppeopgaver. Dette vil foregå med støtte fra underviserne.

2. Afsluttende præsentation: Grupperne (de studerende) demonstrerer den viden, de har tilegnet sig, samt deres ideer/forslag til nye services og/eller produkter til deres medstuderende, undervisere og case-virksomheden. Præsentationen skal tage afsæt i kursets teori og metode, men det primære fokus ligger på en overbevisende præsentation af ide/​løsning/​innovation.
Prøve/delprøver
Strategisk innovation og designtænkning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Ved 3 studerende i gruppen max 20 normalsider.
Ved 4 studerende i gruppen max 25 normalsider.
Ved 5 studerende i gruppen max 30 normalsider.
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
I det tilfælde at der kun er 1-3 studerende, som skal til omprøve, vil det være muligt at aflevere individuelt.

Hvis mere end 3 studerende skal til omprøve skal opgaven aflevere som gruppeprøve. Undtagelse kan gives til individuel eksamen, men kræver ansøgning og godkendelse. Ved individuel opgave, max 10 normalsider.

1. "Midvejsopgave": Gruppeprøve, projektbeskrivelse afleveres senest 5 uger før omprøve. Alt afhængigt af hvor mange der skal til omprøve afleveres opgaven i Peergrade eller til underviser.

2. Afsluttende præsentation: Senest 1 uge før omprøven præsenterer gruppen ideer/forslag til nye services og/eller produkter på baggrund af problemformulering. Præsentationen skal tage afsæt i teori og metode introduceret i kurset, men fokus ligger på en overbevisende præsentation af ide/​løsning/​innovation. Underviser og evt. eksterne gæsteundervisere samt studerende, som skal til omprøve, er tilstede ved præsentationen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus vil introducere studerende til teori og metode omkring bæredygtige forretningsmodeller og designtænkning, som kan hjælpe den studerende til at udvikle analytiske og metodiske færdigheder inden for strategisk innovation og produkt og forretningsudvikling. Der vil være fokus på at den enkelte studerende får praktisk erfaring med såvel teori som metode gennem gruppe og case-baseret undervisning.

 

Erhvervslivet i det 21. århundrede oplever et dramatisk skift. Forstærket af digitalisering og global konkurrence har virksomhederne erkendt nødvendigheden af en dybere kulturel funderet forståelse af deres kunder og marked.  

 

Markeder flytter sig fra ”technology push” til ”market pull”. Selv de mest traditionsbundne virksomheder er begyndt at etablere afdelinger med fokus på innovation med det formål at udforske nye forretningsmodeller og skabe skræddersyede kundeoplevelser. Samtidigt ser vi flere og flere entreprenører udfordre eksisterende økosystemer ved at levere banebrydende produkter og services, som både er mere fleksible og tilpassede kundernes behov og efterspørgsel.

 

En forretningsmodel beskriver rationalet for, hvordan en virksomhed skaber, leverer og opsamler værdi. Processen bag skabelsen og modifikationen af forretningsmodeller kaldes ”business model innovation” og er en del af en virksomheds strategi. Flere og flere virksomheder bruger designtænkning til at styrke ideer til nye produkter, services og forretningsmodeller igennem hele værdikæden, fra interne processer og forsyningskæder til kontakt med klienter og kunder. De koncepter og værktøjer designere tager i brug for at inddrage brugerne i genereringen og udviklingen af nye løsninger har medvirket til at sætte designtænkning på agendaen. Denne brugerdrevne designproces er præget af, at designeren ønsker at komme bag om de umiddelbare ønsker til produk­tet, serviceydelsen eller brugerfladen, som brugeren kan give udtryk for gennem f.eks. traditionelle brugerundersøgelser. Ved brug af metoder inspireret især af etnografien (interviews, observation etc.), ønsker man at inddrage og forstå bruge­rens univers, værdier, følelser og handlingsmønstre.

 

I første del af kurset vil der være fokus på et solidt historisk perspektiv på henholdsvis forretningsmodelteorien, især litteraturen omkring bæredygtige forretningsmodeller, og designtænkningen. Dette vil klæde de studerende på til at benytte forskellige metoder og tilgange til strategisk innovation og designtænkning. Vi vil således bl.a. komme omkring centrale koncepter og tilgange så som ”værdiskabelse”, ”interessenter”, ”open innovation”, ”people centered design” og ”co-creation”.

 

I kursets anden (og største) del vil der være fokus på praktisk anvendelse af teori og metode. Således vil de studerende i grupper på 3-5 personer arbejde med en indenfor rammerne selvdefineret case-opgave med det formål at indsamle og analysere data. Formålet med denne proces er først og fremmest at skabe en forståelse for brugerens verden (adfærd, holdninger, osv.) og derefter destillere denne forståelse i mening - generel indsigt, der styrker eller udfordrer vores forståelse for en designudfordring og inspirerer løsninger. På baggrund af dette og i samspil med teorien om bæredygtige forretningsmodeller vil de enkelte grupper udarbejde ideer til nye produkter, services og/eller forretningsmodeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisning er opdelt i 12 x forelæsninger på 2 timer hver og 5 x øvelseshold på 3 timer hver.
Kurset arbejder tæt sammen med Forbrugerindsigt i Praksis som også afholdes på 4. semester. Dette samarbejde vil skabe grobund for større sammenhæng imellem de forskellige forløb samt mulighed for en mere komplet forståelse og anvendelse af teori og metode.
De studerende vil arbejde i de samme grupper og tage afsæt i de samme case(s) i de to kurser, om end med to forskellige formål. I dette kursus vil vi have fokus på strategisk og bæredygtig forretningsmodelinnovation, med afsæt i en kulturelt funderet forbrugerindsigt.
Igennem hele forløbet forventes det at de studerende møder forberedte til undervisningen og deltager aktivt i diskussion af teori og metode samt gruppe- og case arbejdet.
Kurset er et ”blended” kursus, som vil finde sted både online og offline. Ca. 50% af forelæsningerne vil være online, hvilket giver de studerende mulighed for at fordybe sig i materialet inden for en mere fleksibel tidsramme. Online forelæsninger understøttes med quizzer og opgaver på Canvas, med det formål at give den studerende mulighed for at teste og reflektere over det introducerede materiale i samspil med sine medstuderende. Onlineaktiviteterne vil derudover også fungere som forberedelse til den praktiske anvendelse af teori og metode, diskussion og præsentationer i klassen på campus.
Onlineaktiviter vil bl.a. foregå gennem diskussionsfora (Canvas), Peergrade og brug af Mindmeister (online kortlægningsværktøj). Ved at tage disse værktøjer i brug skaber vi et fælles læringsrum, der også understøtter og styrker den individuelle læringsoplevelse.
Øvelsestimerne er baseret på en udforskende, hands-on tilgang, hvor de studerende i grupper arbejder med deres case, med støtte fra underviseren. Her er gruppearbejde, interviews og observation, prototyping, testning og aktiv brug af den bæredygtige forretningsmodel kerneingredienser i den enkelte og kollektive læringsproces.
Feedback i undervisningen
Jævnlig feedback til de studerende er en integreret del af kurset. Således gives der feedback fra såvel undervisere som medstuderende bl.a. i forbindelse med præsentationer på klassen, og midtvejsopgaven (Peergrade). Der er ligeledes rig mulighed for sparing med og feedback fra underviseren under gruppearbejdet på klassen (både under forelæsning og i øvelsestimerne). Under de afsluttende præsentationer vil den studerende modtage feedback fra såvel undervisere, medstuderende og den pågældende case-virksomhed.

Det forventes at de studerende tager aktiv del i at give hinanden konstruktiv feedback og på denne måde også øger værdien af egen læring.

Igennem anvendelse af såkaldte ”scrum reports” vil de studerende desuden få mulighed for at give konstruktiv feedback til underviserens forelæsninger.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 85 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 85 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Forår 2021

Foreløbig litteratur
 • Bernardi, P.D. and Azucar, D. (2020). Chapter 7: Innovative and Sustainable Food Business Models, pp 189-215. In Innovation in Food Ecosystems: Entrepreneurship for a Sustainable Future. Swizerland: Springer
 • Boons, F. & Lüdeke-Freund, F. (2013): Business Models for Sustainable Innovation: State of the Art and Steps Towards a Research Agenda, Journal of Cleaner Production, Vol. 45, 9-19
 • Brandt, J. (2019) Coops analysechef: Du skal vide, hvad kunden vil have om to år. Økologisk Nu, retrieved from: https:/​/​nyheder.okologi.dk/​mad-og-marked/​coops-analysechef-du-skal-vide-hvad-kunden-vil-have-om-to-ar
 • Breuer, H.; Fichter, K.; Lüdeke-Freund, F. & Tiemann, I. (2018): Sustainability-Oriented Business Model Development: Principles, Criteria, and Tools. International Journal of Entrepreneurial Venturing, Vol. 10(2), 256-286
 • Brown, T. (2008). ‘Design thinking’. Harvard Business Review, 86(6), 84–95.
 • Buchanan, R. (1992) Wicked Problems in Design Thinking, Design Issues 8, 5–21. Available at: https:/​/​doi.org/​10.2307/​1511637
 • Ceschin, F., & Gaziulusoy, I. (2016). ‘Evolution of design for sustainability: From product design to design for system innovations and transitions’. Design Studies, 47, 118-163.
 • Hansen, O. E. & Søndergård, B. (2014) Sustainable Transition in Simonsen, J. et. al. Situated Design Methods MIT Press
 • Liedtka, J., Salzman, R. and Azer, D. (2017), “Democratizing Innovation in Organizations: Teaching Design Thinking to Non-Designers”, Design Management Review, Vol. 28, 49-55
 • Lüdeke-Freund, F., Schaltegger, S. and Dembek, K. (2019). “Strategies and drivers of sustainable business model innovation.” In Handbook of Sustainable Innovation, Boons, F. and Mcmeekin, A. (Eds). Cheltenham, Gloucestershire: Edward Elgar Publishing Limited
 • Lüdeke-Freund, F.; Rauter, R.; Pedersen, E. & Nielsen, C. (2020, in print): Sustainable Value Creation Through Business Models: The What, the Who and the How, Journal of Business Models.
 • Ney, S & Meinel, C. (2019) Putting Design Thinking to Work: How Large Organizations Can Embrace Messy Institutions to Tackle Wicked Problems. Cham: Springer (chapters 1-3)
 • Manzini, E., & Rizzo, F. (2011). ‘Small projects/large changes: Participatory design as an open participated process’. CoDesign, 7(3-4), 199-215.
 • Ostewalder and Pigneur (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. Uddrag
 • Papanek, V. (1972). Design for the real world; human ecology and social change. New York: Pantheon Books (chapter 5)
 • Samson, K. (2014) Emergent Urban Spaces in Simonsen, J. et. al. Situated Design Methods MIT Press
 • Schaltegger, S.; Hansen, E. & Lüdeke-Freund, F. (2016): Business Models for Sustainability: Origins, Present Research, and Future Avenues (Editorial), Organization & Environment, Vol. 29, No. 1, 3-10
 • Strandvad Malou, S. (2014) Pragmatist Method for Situated Experience Design in Simonsen, J. et. al. Situated Design Methods MIT Press
 • Stubbs, W., and Cocklin, C. (2008). Conceptualizing a “sustainability business model.” Organization & Environment, Vol. 21, 103-127.
 • Ulvenblad, P-O., Ulvenblad, P. and Tell, J (2018) An overview of sustainable business models for innovation in Swedish agri-food production. Journal of Integrative Environmental Sciences, Vol. 16(1), 1-22
 • Wubben, E.F.M., Fondse, M. and Pascucci, S (2013). The importance of stakeholder-initiatives for business models in short food supply chains: the case of the Netherlands. Journal on Chain and Network Science,Vol. 13(2), 139-149
 • Zott, C., Amit, R., Massa, L., (2011). The business model: recent developments and future research. J. Manage, Vol. 37

 

* Vær opmærksom på at dette er en foreløbig litteraturliste.

 

Sidst opdateret den 15-12-2020