English   Danish

2020/2021  BA-BMECO1324U  Fagets videnskabsteori

English Title
Theory and philosophy of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Per Durst-Andersen - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-07-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for fagets teorier, analysestrategier og begreber, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 
  • Kombinere og diskutere fagets teorier, analysestrategier og begreber og anvende dem på cases. 
  • Diskutere sammenhænge mellem fagenes teoretiske perspektiver. 
  • Være i stand til at skrive klare og velbegrundede problemformuleringer og metodologiafsnit i deres egne værker.
  • Udtrykke sig klart, tydeligt og kvalificeret på skrift.
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgaven kan også udarbejdes individuelt
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelsen af opgaven/har afleveret opgaven, men ikke består eller er syg ved den mundtlige eksamen, vil syge-/omprøven bestå af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede opgave. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af/har afleveret opgave pga. sygdom, skal indlevere en opgave forud for den mundtlige syge-/omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende fremlægger hovedpunkterne i essayet og retter evt. fejl man er blevet opmærksom på efter afleveringen eller  påpeger glemte aspekter. Derefter fuldføres en eller flere af de diskussioner essayet lægger op til. Læreren stiller opklarende spørgsmål til såvel den skriftlige som den mundtlige fremlæggelse og supplerer med spørgsmål fra andre dele af pensum, hvis dette skønnes relevant for den valgte problemstilling,

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende refleksiv indsigt i det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelsen af matematiske/kvantitative metoder såvel som kvalitative metoder og løsningsmodeller i moderne erhvervsøkonomi for derigennem at udvikle deres analytiske kompetencer og samtidig gøre dem bevidst omkring valg af indfaldsvinkel, teori og metode ved identifikation og løsning af problemer i virksomheder. Der lægges vægt på at lære de studerende at se et problem fra forskellige sider, der hver især kan kræve sin teori og metode.

 

Gennem forskellige cases indføres de studerende i overordnede og centrale filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger med vægt på samfunds- og virksomhedsøkonomi, herunder statistik og logik. Samtidig hermed bibringes de studerende en forståelse for grundbegreber som ontologi, epistemoligi og metodologi og deres udmøntning inden for forskellige varianter af positivismen (den klassiske og den logiske positivisme plus kritisk rationalisme) og inden for fænomenologi, hermeneutik, socialkonstruktivismen, kritisk teori og kritisk realisme. De studerende lærer at forholde sig kritisk til hver enkelt videnskabsteori, således at de er klar over, hvad et bestemt valg af synsvinkel, teori og metode har af positive og negative konsekvenser og hvad en kombination af teorier og en kombination af kvantitative og kvalitative metoder kan udvirke.

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdforelæsninger og holdøvelser med gruppeoplæg og aktiv dialog.
Feedback i undervisningen
.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 34 timer
Eksamen 71 timer
Foreløbig litteratur

Juul, Søren & Pedersen, Kirsten B. (2012): Samfundsvidenskabernes videnskabsteori. En indføring. Hans reitzels Forlag, København.

 

Thurén, Thorsten (2002 eller senere): Videnskabsteori for Begyndere. Munksgaard.Kap. 1-20.

 

En række artikler der bruges som cases.


 

Sidst opdateret den 03-07-2020