English   Danish

2020/2021  BA-BMECV1030U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 11-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet, herunder reformulering af finansielle opgørelser
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen har en varighed på 4 timer og der er ikke fastsat et max sidetal.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at indføre den studerende i:

 • måling og kommunikation af finansille og ikke-finansielle informationer til beslutningsformål
 • modeller for virksomheders indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen)
 • reglerne for indregning og måling af aktiver, passiver, indtægter og omkostninger
 • regnskabsanalyse som led i vurderingen af virksomheden
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og øvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen ved:
1) hjælp til løsning af opgaver i undervisningen/​gennemgang af opgaver, og
2) løbende diskussion af fagets emner, hvor de studerende kan afprøve deres viden og spørge uddybende ind til emner, hvor der måtte være tvivl om forståelsen heraf.

Ved fastlæredækning afholdes der endvidere gennem fagets forløb kontortid for de studerende. Her vil der være mulighed for at afklare eventuelle emner, den studerende måtte have udfordringer med.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 39 timer
Forberedelse 163 timer
Foreløbig litteratur

Jørgen Elkjær og Kristian Hjulsager. Årsrapport og virksomhedsanalyse, 8. udgave 2017. Det er kun kap. 3 der er pensum (uploades på Canvas).

 

Jens O. Elling, Carsten, Henrik og Peter Kyhnauv-Andersen. Finansiel rapportering - teori og regulering, 5. udgave 2019. Gjellerup/Gads forlag.

 

Ole Sørensen. Renskabsanalyse og værdiansættelse - en praktisk tilgang, 5. udgave 2017. Gjellerup/Gads forlag.

 

Øvelsesopgaver (på Canvas)

 

Opgavesamling (på Canvas)

 

Pensum er vejledende - se lektionsplan på Canvas for yderligere information

Sidst opdateret den 11-12-2020