English   Danish

2020/2021  BA-BPROO1003U  Ledelse af teams og processer

English Title
Teams and Process Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Mette Mogensen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 29-06-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for centrale begreber og teorier om ledelse af teams og processer.
 • Demonstrere kendskab til kritiske indvendinger mod team- og projektarbejdsformen
 • Anvende teorier og begreber indenfor ledelse af teams og processer til at analysere, diskutere og kritisk reflektere cases og praktiske situationer
 • Komme med løsningsforslag i relation til ledelsen af teams og processer baseret på forudgående analyse
 • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Ledelse af teams og processer:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der bliver stillet et specifikt eksamensspørgsmål til den allerede eksisterende case - eller der tages udgangspunkt i en ny case.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende får udleveret en case, som de skal analysere ud fra et spørgsmål, som de selv formulerer.  Casen bliver gjort elektronisk tilgængelig for de studerende ved påbegyndelsen af eksamensperioden. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at introducere de studerende for HRM-aspekterne ved teambaseret projektarbejde. Dette indebærer bl.a. et fokus på de social-psykologiske relationer og processer, der udspiller sig på gruppeniveau. Under overskrifter som: teamarbejde, selvledelse og videnarbejde vil de studerende blive introduceret til diskussioner omkring sammensætning og dynamikker i teams, konflikter, roller og magt, samt de personlige, organisatoriske og HR-mæssige udfordringer ved teamorganisering.

De studerende vil ydermere stifte bekendtskab med litteratur, der kritisk forholder sig til de samfundsmæssige og arbejdsorganisatoriske rammebetingelser som karakteriserer det moderne arbejdsliv. Det vil foregå under temaer som: grænseløshed i arbejdet; innovation og entrepreneurship; talent management samt engagementsbaseret ledelse

Igennem hele faget vil der være fokus på teori der favner både den operationelle, praktiske litteratur såvel som den kritiske litteratur om emnerne. Der vil blive arbejdet med konkrete cases med henblik på at skabe empirisk kendskab til teambaseret projektarbejde. De studerende vil igennem litteratur og cases blive trænet både i at reflektere over samt intervenere i team- og gruppedynamiske processer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som et mix mellem læreroplæg og casearbejde.De fleste oplæg vil foregå på campus, mens casearbejde foregår online.
Feedback i undervisningen
Der er indlagt en prøveeksamen som led i undervisningen. Der er sat tid af til at underviserne giver de studerende kollektiv feedback på deres besvarelser.

Efter eksamen vil der blive organiseret en fælles feedback seance, hvor underviseren giver en fælles mundtlig feedback til holdet. I forbindelsen med seancen vil der også være mulighed for kort, individuel feedback til de studerende, der på forhånd har tilmeldt sig dette.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 36 timer
Forberedelse (herunder til eksamen) 98 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

 • Sinding, K. et al. (2018), Organisational Behavior (kap.7 & 8). New York: McGraw-Hill: Sixth edition. (lånes eller købes, koster ca. kr.. 500,-)

 

Kompendium:

 • Holt Larsen, Henrik (2006), HRM: Licence to work – arbejdslivets tryllestøv eller håndjern? (kap.3+5). Forlaget Valmuen (kommer i kompendiet)
 • McAuley, J., Duberley, J., & Johnson, P. (2007). Organization theory: Challenges and perspectives. Pearson Education (Kap. 6: Postmodernism as a Philosophy).
 • Skov, J. (2009), Det Brændende Engagement. Kbh.: Gyldendal
 • Sennett, R. (1999), Det fleksible menneske (forord + 6). Forlaget Hovedland
 • Raastrup Kristensen, A. og Pedersen, M. (2013) Strategisk Selvledelse. Kbh. : Gyldendal Business.
 • Peters, T. & Watermann, R. (1982) In Search of Excellence. New York: Harper Collins
 • Sennett, R. (1999), Det fleksible menneske (kap. 2+3). Forlaget Hovedland
 • Ekman, S. (2013) "Mavericks as Self-Appointed Leaders:  The Political Dynamics of Talent in the Innovative Organization" [working paper]

 

Artikler som skal hentes fra artikeldatabase:

 • Andersen, V., Ipsen, C., Mogensen, M. (2009) Nye ledelsesudfordringer i forebyggelse af stress i videnarbejdet.  Ledelse i dag (2)
 • Grey, C. (1994) Career as a project of the self and labor process discipline. Sociology 28(2),p. 479-497
 • Lewis, R. E. and Heckman, R. J. (2006) ‘Talent Management: A Critical Review’, Human Resource Management Review, 16(2): 139-154.
 • Majgaard, K.  (2008) Slip paradokserne fri – laboratorier for ny offentlig styring, Økonomistyring & Informatik, 24(3).
 • Maravellias, C. (2009) Make your presence known! Post-bureaucracy, HRM and the fear of being unseen. Personnel Review  38( 4), pp. 349-365
 • Pfeffer, J. (2001). Fighting the War for Talent is hazardous to your organization’s health. Organizational Dynamics, 29(4), 248-259
 •  Shore, L. M., Randel, A. E., Chung, B. G., Dean, M. A., Holcombe Ehrhart, K., & Singh, G. (2011). Inclusion and diversity in work groups: A review and model for future research. Journal of management37(4), 1262-1289.
 • Storey, J. Salaman, G. & Platman, K. (2005) Living with enterprise in an enterprise economy: Freelance and contract workers in the media. Human Relations 58( 8), p. 1033-1054
 • Turner, R.; Huemann, M. and Keegan, A. (2008) Human resource management in the project-oriented organization: Employee well-being and ethical treatment. International Journal of Project Management 26(5), p. 465–590

 

Cases som skal købes og hentes via caselink på Canvas:

Sidst opdateret den 29-06-2020