English   Danish

2020/2021  DIP-D1FMV2014U  Offentlig Økonomi

English Title
Public Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 24-03-2020

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
 • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
 • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
 • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
 • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
 • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
 • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
 • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til det obligatoriske fag Samfundsøkonomi for at få det fulde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Offentlig økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give indblik i overvejelser bag den offentlige sektors rolle og funktion i økonomien. Faget dækker først og fremmest den offentlige udgiftsside, men også indtægtssiden medtages.

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet

Beskrivelse af undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der vil blive givet feedback via Canvas samt diskussioner i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Sidst opdateret den 24-03-2020