English   Danish

2020/2021  DIP-DINBO3010U  Afgangsprojekt (Online)

English Title
Final Project (Online)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Peter Gammeltoft - Institut for international Økonomi, Politik og Business (EGB)
Administrativ kontakt: hdib@cbs.dk
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Have kendskab til og forståelse for teorier, modeller og metoder fra studiet, der kan anvendes til at belyse en konkret selvvalgt problemstilling.
 • Kunne udvælge relevante teorier, modeller og metoder og anvende disse til analyse af problemstillingen.
 • Demonstrere viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
 • Formulere et relevant og afgrænset problem inden for studiets fagområde, som strukturerer arbejdet med afgangsprojektet.
 • Analysere den selvvalgte problemstilling på baggrund af de valgte teorier, metoder eller modeller og levere fagligt underbyggede og dokumenterede konklusioner.
 • Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til at belyse problemstillingen.
 • Forklare og evaluere sammenhængen mellem formulering af problem, udvikling af metode, valg og brug af teori, evt. empiriindsamling, analyse og konklusion.
 • Formidle resultatet, skriftligt såvel som mundtligt, på et sprogligt og fagligt højt niveau.
 • At identificere, formulere, afgrænse, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for studiets fagområde gennem brug af en eksplicit, reflekteret fremgangsmåde (metode) samt videnskabelig teori eller modeller.
 • At indhente og anvende relevant litteratur både fra pensum for HD 2. del IB-studiets fagelementer og udenfor pensum.
 • • At indsamle, behandle og analysere relevant empirisk materiale på et fagligt grundlag.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studiet udgør et progressivt forløb, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding til Afgangsprojektet, at den studerende har bestået eller er tilmeldt prøverne på 1., 2. og 3. semester.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det afsluttende afgangsprojekt på fjerde semester er at bringe den viden, færdigheder og kompetencer, der er erhvervet i løbet af studiet, i anvendelse på en konkret problemstilling. Den studerende skal formulere, analysere og konkludere på en kompleks, selvvalgt problemstilling relateret til studiets indhold samt formidle disse resultater på et højt fagligt og sprogligt niveau. Typisk vedrører afgangsprojektet forhold vedr. en konkret virksomheds planlægning og styring af sine internationale aktiviteter.

 

Projektet kan skrives individuelt eller i gruppe på to personer.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Den enkelte studerende tilknyttes en vejleder til projektet der yder online vejledning til den studerende igennem processen og vil fungere som eksaminator.
Feedback i undervisningen
Der er allokeret ni timer til vejledningen, hvis projektet skrives af én person, og 12 timer, hvis det skrives af to. Dette inkluderer vejleders tid brugt på forberedelse, kommunikation, administration mv.
Vejledningen skal afholdes inden den regulære afleveringsfrist. Herefter gives ikke yderligere vejledning, heller ikke ifm evt. syge-/omprøve.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse/oplæg til vejledningsmøder 30 timer
Udarbejdelse af Afgangsprojektet 360 timer
Forberedelse + eksamensaktivitet 20 timer
Yderligere oplysninger

Aflevering af afgangsprojekt 18.maj 2021.

 

Mundtlig eksamen vil foregå i uge 23 og 24, 2021.

Sidst opdateret den 14-12-2020