English   Danish

2020/2021  KAN-CCMAO1024U  Skatteret 2

English Title
Tax Law 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Koerver Schmidt - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 13-04-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til de skatteretlige regler på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling.
Indenfor fagets emneområde skal den studerende kunne:
 • Forklare skattens beregning, opkrævning og inddrivelse
 • Forklare hvorledes moms og afgifter skal behandles
 • Identificere skatteretlige problemstillinger
 • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling
 • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
 • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog
 • Forholde sig til vanskelige skattepolitiske og etiske dilemmaer, og derved kunne reflektere over skatternes betydning for løsningen af væsentlige samfundsmæssige udfordringer
 • Forholde sig til vanskelige etiske dilemmaer knyttet til spørgsmål om ansvarlighed i forbindelse med skatteplanlægning
Forudsætninger for at deltage i kurset
Skatteret 2 omhandler primært de særlige regler som gælder for erhvervs- og selskabsbeskatning.
Skatteret 2 er en overbygning på faget Skatteret 1 og forudsætter indsigt svarende til deltagelse i faget Skatteret 1.
Prøve/delprøver
Skatteret 2:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum side tal - den studerende har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afvikles som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, der opstår i relation til beskatning. Dette fag bygger oven på faget Skatteret 1, hvor alle de grundlæggende principper for beskatningen blev behandlet. Fokus på Skatteret 2 vil således være på de særlige regler for erhvervsdrivende, selskaber og koncerner.

 

Udover at opøve de studerendes analytiske kendskab til gældende ret, er det også et væsentlig formål med faget at skabe forståelse for skatterettens dynamiske karakter og for skatterettens vigtige rolle i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer. De studerende skal således blive i stand til at kritisk at forstå og håndtere de mange forandringer som skattereglerne konstant undergår, og de etiske dilemmaer som skatteretten også frembyder. Med andre ord vil faget også udvikle de studerendes forståelse for (skatte-)politiske emner samt for spørgsmål vedrørende corporate social responsibility (ansvarlighed). 

 

Indhold

I relation til erhvervsdrivende behandles den såkaldte virksomhedsordning samt de principper, som gælder for beskatning af deltagere i personselskaber. En stor del af faget omhandler selskabsbeskatningen, herunder de særlige skattemæssige forhold for selskabets ejere. I den forbindelse behandles også de særregler, som gælder for selskaber, der indgår i en koncern. Internationale skatteretlige forhold af betydning for selskaber og erhvervsdrivende inddrages, og faget indeholder et tema om skatteplanlægning, omgåelse og ansvarlig skat i en international kontekst. Faget afsluttes med en udvidet introduktion til den moms- og afgiftsretlige regulering (indirekte skatter).

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holddiskussioner af cases samt frivillige skriftlige afleveringsopgaver. Derudover indgår yderligere "blended learning-elementer" i undervisningen.
Feedback i undervisningen
Skriftlig automatiseret feedback på multiple choice-spørgsmål. Konkret skriftlig feedback fra medstuderende – på baggrund af en rubric – ved aflevering af to frivillige hjemmeopgaver i Peergrade. I den forbindelse gives også samlet mundtlig og generel feedback fra underviseren. Derudover gives der mundtlig feedback fra underviseren i relation til de øvelsesopgaver, som de studerende skal diskutere på småhold.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
eksamen 4 timer
Forberedelse 154 timer
Sidst opdateret den 13-04-2021