English   Danish

2020/2021  KAN-CCMAV1011U  Momsret

English Title
VAT-Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jane Bolander - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at identificere, analysere, redegøre for samt løse centrale skatteretlige problemer inden for moms og lønsumsafgift. De studerende skal herunder forstå sammenhængen mellem EU-retten og intern dansk ret inden for moms og lønsumsafgift.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
 • Forstå foholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet og
 • Kunne reflektere over, hvordan borgere og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå moms- og lønsumsmæssige fordele.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret” på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Prøve/delprøver
Momsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er intet maksimum side tal - I har 4 timer til at besvare eksamensopgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
VIGTIG INFORMATION:

Grundet Covid-19 omlægges eksamen til en 4-timers skriftlig hjemmeopgave. Der er intet maks sideantal.
Beskrivelse af eksamensforløbet

VIGTIG INFORMATION:

 

Grundet Covid-19 omlægges eksamen til en 4-timers skriftlig hjemmeopgave. Der er intet maks sideantal.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over reglerne om momsretten, herunder

 • Indføring af EU-rettens betydning for merværdiafgiftsretten
 • De afgiftspligtige personer
 • De afgiftspligtige transaktioner
 • Moms fritagelserne, herunder lønsumsafgift
 • Momsfradragsretten
 • Momsbeskatningsstedet
 • Registreringspligt
 • Betalingspligt
 • Afgiftsgrundlaget
Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes så vidt muligt dialogbaserede forelæsninger, hvor de studerende selvstændigt forventes at have reflektere over fagets pensum m.v.
Feedback i undervisningen
Der søges løbende dialog og flervejs-kommunikation med en høj grad af de studerende i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 146 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse til eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Oplyses ved semesterstart - men oftest i høj grad baseret på case law.

Sidst opdateret den 10-12-2020