English   Danish

2020/2021  KAN-CCMAV2010U  Erhvervsbeskatning

English Title
Business Taxation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
  • Michael Tell - CBS Law
Primære fagområder
  • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-12-2020

Relevante links

Læringsmål
have tilegnet sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • forstå forholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
  • beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet
  • kunne reflektere over, hvordan borgere og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå skattemæssige fordele
Forudsætninger for at deltage i kurset
Den studerende skal have fulgt fagene "Skatteret 1 og 2" på Cand.merc.aud eller faget skatteret på HA(jur.).
Prøve/delprøver
Erhvervsbeskatning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Eksamen er omlagt til en online mundtlig eksamen.

Se i øvrigt beskrivelse af eksamensforløb.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er omlagt til en online mundtlig eksamen.

 

To til tre uger før eksamen vil eksamensspørgsmålene blive uploadet på Learn.

 

Ved den mundtlige eksamens start trækker den studerende et af disse spørgsmål. Herefter har den studerende ca. et halvt til et helt minut til lige at samle tankerne og eventuelt udarbejde en disposition. Derpå starter selve eksaminationen, og den studerende har selv mulighed for at lægge ud, hvis det ønskes.

 

Eksamensspørgsmålene danner udgangspunkt for eksaminationen, men der vil ved eksaminationen kunne blive stillet spørgsmål fra andre dele af pensum. Dette gælder både problemstillinger, der tillige indgår i andre af eksamensspørgsmålene og problemstillinger, der ikke direkte er omfattet af eksamensspørgsmålene. Det er ikke tilladt at medbringe hjælpemidler, herunder noter, lærebøger eller lovsamlinger.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale problemer vedrørende erhvervsbeskatning. Valgfaget falder i tre dele, der henholdsvis har fokus på: 1) beskatning af deltagere i personselskaber, beskatning af erhvervsdrivende omfattet af virksomheds-/kapitalafkastordningen og 3) beskatning ved generationsskifte.

 

Et personselskab, såsom et interessentskab, kommanditselskab, partnerselskab (kommanditaktieselskab) eller et partrederi, er i dansk skatteret karakteriseret ved at være underlagt et transparensprincip. Det er således ikke personselskabet, men deltagerne, der underkastes beskatning af de løbende over- og underskud samt af kapitalgevinster og tab. Det vil ofte være personligt erhvervsdrivende, der er deltagere i personselskaber, men også selskaber kan være deltagere. I valgfaget gennemgås og analyseres de skattemæssige regler, der omhandler deltagerne i personselskaber, herunder afgrænsning af personselskaber over for selvstændige skattesubjekter, beskatning ved stiftelse og opløsning af personselskaber, beskatning ved ind- og udtræden i personselskaber, beskatning ved køb og salg af aktiver fra/til personselskaber og beskatning af løbende over- og underskud i personselskaber.

 

Et stort antal virksomheder i Danmark bliver drevet i personligt regi, herunder i personselskabsform, og mange af disse virksomheder benytter sig af virksomheds- og kapitalafkastordningen. De to ordninger, som er valgfrie muligheder for de selvstændigt erhvervsdrivende, giver en række skattemæssige fordele. I forbindelse med undervisningen gennemgås og analyseres disse ordninger, særligt virksomhedsordningen, betydeligt mere dybtgående, end der er mulighed for på det obligatoriske fag Skatteret på henholdsvis cand.merc.aud. og på HA(jur.). Endvidere indgår i valgfaget reglerne om omdannelse af selvstændig erhvervsvirksomhed til selskabsform efter virksomhedsomdannelsesloven.

 

Endelig behandles generationsskifte af erhvervsvirksomheder med særligt fokus på de skattemæssige forhold, herunder kapitalgevinstbeskatning ved afståelse, gavebeskatning og mulighederne for at opnå skattemæssig succession (udskydelse af beskatningen). Udover de rent skattemæssige forhold berører faget også en række andre forhold af relevans for generationsskifte, herunder planlægningen af et generationsskifte og civilretlige spørgsmål i tilknytning hertil.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, herunder gennemgang af pensum, løsning af cases og diskussion af artikler.
Feedback i undervisningen
Mundtligt
Studenterarbejdstimer
Undervisningstimer 30 timer
Foreberedelse til undervisningen 135 timer
Eksamen samt forberedelse hertil 41 timer
Foreløbig litteratur

Erhvervsbeskatning - med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, 2016, Jurist- & Økonomforbundets Forlag. Eventuel yderligere litteratur offentliggøres forud for undervisningens start.

Sidst opdateret den 04-12-2020