English   Danish

2020/2021  KAN-CCMAV3000U  Intern revision

English Title
Internal auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Kursusansvarlig
  Kim Klarskov Jeppesen - Institut for Regnskab (RR)
Faglærere: Birgitte R. Svenningsen m.fl.
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 18-05-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have deltaget i undervisningen skal den studerende kunne:
 • Diskutere intern revisions potentielle roller i private og offentlige virksomheder
 • Forklare og anvende den gældende regulering af intern revision
 • Forklare corporate governance, herunder Enterprise Risk Management og intern revisions rolle heri
 • Analysere forretningsprocesser og identificere risici i forbindelse med disse
 • Forklare det interne kontrolsystems elementer, roller og begrænsninger
 • Analysere IT risici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Analysere besvigelsesrisici og forklare hvilke kontroller der kan imødegå disse risici
 • Anvende stikprøveteori og dataanalyse i revisionen
 • Diskutere organisatoriske og ledelsesmæssige forhold vedrørende intern revision
 • Forklare krav til revisionsbevis og dokumentation vedrørende intern revision
 • Forklare teorien vedrørende intern revisions udførelse af assurance og consulting opgaver
Forudsætninger for at deltage i kurset
Faget forudsætter viden på niveau med Revision 1 på cand.merc.aud.
Prøve/delprøver
Intern revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give den studerende en uddybende forståelse for intern revisions rolle og udførelse i private og offentlige virksomheder. Faget indeholder følgende hovedelementer:
 

 • Introduktion til intern revision og professionen af interne revisorer.
 • Regulering af intern revision, herunder IIA’s International Professional Practices Framework.
 • Enterprise Risk Management og intern revision rolle i forbindelse hermed.
 • Analyse af forretningsprocesser og risici.
 • Intern kontrol.
 • IT risici og kontroller.
 • Besvigelsesrisici og kontroller.
 • Intern revisions brug af stikprøver og dataanalyse
 • Ledelse af den interne revision.
 • Bevis og dokumentation ved intern revision
 • Udførelse af assurance opgaver
 • Udførelse af consulting opgaver
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kører som blended learning, hvor dele af den traditionelle undervisning er erstattet af videolektioner, multiple choice spørgsmål, samt hjemmeopgaver. Lektioner på engelsk vil kunne forekomme.
Feedback i undervisningen
Skriftlig feedback på multiple choice opgaver. Skriftlig og/eller mundtlig feedback på hjemmeopgaver.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 150 timer
Undervisning 30 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Anderson et al (2017) Internal Auditing: Assurance and Advisory Services, Fourth Edition, The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
 
Lærebogen vil blive suppleret med artikler, relevante revisionsstandarder og øvrig regulering.

Sidst opdateret den 18-05-2020