English   Danish

2020/2021  KAN-CJURO1018U  Civilproces, voldgift og mediation

English Title
Civil litigation, arbitration and mediation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Peter Arnt Nielsen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Redegøre for grundlæggende civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige principper og begreber,
  • Identificere civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i konkrete eksempler
  • Placere konkrete civilprocessuelle, voldgiftsretlige og mediationsmæssige problemstillinger i en overordnet erhvervsmæssig sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • Præsentere retlige problemer, løsninger og begreber på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik over, indsigt i og forståelse af fagets erhvervsmæssige problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Civilproces, voldgift og mediation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer og der må afleveres så mange sider man kan nå at skrive under eksamens varighed.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dele af faget vi i efteråret 2020 foregå online.

 

Civilproces, voldgift og mediation

For erhvervsjurister er det nødvendigt med indgående kendskab til, hvordan erhvervstvister løses. Der fokuseres på retssager, dvs. tvistløsning ved domstolene, samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets formål

Fagets formål er at give et teoretisk og praktisk kendskab til de regler, der gælder for civile retssager i Danmark (civilprocessen) samt alternativ tvistløsning i form af voldgift og mediation.

 

Fagets centrale emne

Fagets centrale emne er civilprocessen, dvs. de regler, der gælder for civile retssager i dansk ret, samt alternativ tvistløsning, dvs. voldgift og mediation. Hovedvægten lægges på civilprocessen, mens den øvrige tid fordeles ligeligt mellem mediation og voldgift. Følgende emner behandles:

 

-Fordele og ulemper ved de forskellige tvistløsningsmekanismer, dvs. retssager, voldgift og mediation, strategiske og erhvervsmæssige overvejelser samt udfærdigelse af tvistløsningsklausuler.

-Domstolssystemet, domstolenes kompetence, sagens behandling, beviser,  appel og retskraft samt tvangsfuldbyrdelse.

-Voldgiftssystemet, etablering af voldgiftsretten, sagsbehandling, beviser, ugyldighed og tvangsfuldbyrdelse.

-Mediation, herunder retsmægling, forligsmægling og udenretlig mediation.

 

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at sætte deltagerne i stand til at analysere og løse de retlige spørgsmål, der opstår i forbindelse med løsning af erhvervslivets tvister og vurdere fordele og ulemper ved de enkelte former for tvistløsning. Endvidere skal deltagerne kunne udfærdige virksomhedsstrategier for tvistløsning.

Beskrivelse af undervisningsformer
1) Forelæsninger, præsentationer og rollespil.

2) Øvelser

3) Evt. overværelse af en civil retssag i Sø- og Handelsretten.

4) Gæsteforelæsninger/​paneldiskussion med advokater, dommere, voldgiftsdommere og mediatorer.
Feedback i undervisningen
Øvelser (workshops), Q&A i undervisningen mv.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse af undervisning og øvelser 82 timer
Deltagelse i undervisning og øvelser 42 timer
Eksamensforberedelse 82 timer
Foreløbig litteratur

1) Den civile retspleje, 4. udg., 2017/2018, af Ulrik Bang-Pedersen og Lasse Højlund Christensen (Pejus).

 

2) Mediation - ret og rammer, 2. udg., 2016, af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen (Karnov)

 

3) Materiale på Canvas.

Sidst opdateret den 25-06-2020