English   Danish

2020/2021  KAN-CJURV2101U  EU regulering af offentlige indkøb – juridiske og økonomiske perspektiver

English Title
Law and Economics of the EU public procurement regime

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
 • Sarah Maria Denta - CBS Law
 • Økonomi
  Thomas Rønde - Institut for Strategi og Innovation (SI)
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-02-2021

Relevante links

Læringsmål
 • den studerende skal kunne identificere og forklare grundlæggende begreber indenfor udbudsret og de i faget indeholdte økonomiske teorier i et fagligt korrekt sprog;
 • den studerende skal kunne placere konkrete problemstillinger i retlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger;
 • den studerende skal kunne analysere retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder;
 • • den studerende skal kunne analysere økonomiske problemstillinger i forbindelse med blandt andet markedsundersøgelser, design af udbudsprocedurer og incitamenter i udbudsbetingelser og argumentere for fordele og ulemper ved forskellige løsningsmuligheder baseret på økonomisk teori;
 • • endvidere skal den studerende formå at præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, og
 • • kombinere forskellige juridiske og økonomiske indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg af løsninger
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det er en forudsætning, at de studernede har fulgt kurser Dansk udbudsret på HA(jur), og/eller at den studerende har læst bogen: Grith Ølykke og Ruth Nielsen, "EU's udbudsregler - i dansk kontekst", DJØF 2017. Kurset bygger endvidere på de obligatoriske juridiske og økonomiske fag på HA(jur.). Studerende fra andre uddannelser må påregne at yde en ekstra indsats for at sætte sig ind i juridisk metode eller økonomisk teori. Evt. litteratur kan anvises af den fagansvarlige eller af underviseren på kurset. Der kan forekomme undervisning på engelsk i enkelte lektioner.
Prøve/delprøver
EU regulering af offentlige indkøb - juridiske og økonomiske perspektiver:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afhængigt af antal deltagere i syge/omprøven kan den afholdes som individuel mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksamen har da en varighed á 20 min inkl. votering. Den studerende trækker et spørgsmål som udgør udgangspunktet for eksaminationen. Eksaminator kan stille yderligere spørgsmål indenfor pensum. Der er bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

EU’s udbudsregler foreskriver grundlæggende principper og procedurer som det offentlige skal følge når det køber ind på markedet, for at skabe konkurrence og dermed undgå korruption, favoritisme og protektionisme. Reglerne beskyldes ofte for at være bureaukratiske og ikke at lede til, at den offentlige sektor får mest mulig ”value for money”. I kurset gennemgås blandt andet EU’s udbudsregler, de underliggende rationaler bag brugen af auktioner til at skabe effektiv konkurrence, rationaler for design af udbudsprocedurer samt prissætningsstrategier og deres håndtering i udbudsretten. I løbet af kurset vil der ved et antal lektioner være både en juridisk og en økonomisk underviser til stede. Ved disse lektioner vil særlige problemstillinger, som fordrer tværfaglighed blive taget op, fx design af udbudsprocedurer, tildeling af kontrakter eller forebyggelse af karteldannelse.    

Kurset indeholder bl.a. følgende elementer:

 • EU’s udbudsregler
 • De udbudsretlige principper
 • Auktionsteori
 • Spilteori
 • Industriøkonomi
Beskrivelse af undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer omfatter dialogforelæsninger, cases og studenteroplæg.
Feedback i undervisningen
Der vil forekomme forskellige former for feedback, så som repetitionsspørgsmål der besvares i plenum og mini-cases som løses, enten individuelt eller i grupper forud for undervisningen eller i grupper i undervisningen, og diskuteres i plenum.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger 32 timer
Forberedelse til undervisningen 110 timer
Fremlæggelser, cases mv. 10 timer
Eksamensforberedelse 54 timer
Foreløbig litteratur

 

 

Jura:

Traktaterne; direktiv tekster; diverse EU domme; Mateiralesamling med artikler fra akademiske tidsskrifter eller fra bøger.

 

Økonomi:

Formentlig materialesamling. Eksempler på litteratur kunne være uddrag af Paul Klemperer, Auctions: Theory and Practice, Princeton University Press, 2004; uddrag af Khi V. Thai (ed), International Handbook of Public Procurement, Auerback Publications, 2006; uddrag af Nicola Dimitri,Gustavo Piga, Giancarlo Spagnolo (eds), Handbook of Procurement, Cambridge University Press, 2006.

Sidst opdateret den 12-02-2021