English   Danish

2020/2021  KAN-CJURV2102U  Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv

English Title
Strategic Contracting in an International Firm Perspective

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, MSc
Kursusansvarlig
  • Økonomi
    Bent Petersen - Institut for international Økonomi, Politik og Business (EGB)
  • Jura
    Kim Østergaard - CBS Law
Fagadministratoransvaret ligger på CBS LAW
Primære fagområder
  • Entreprenørskab/Entrepreneurship
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-09-2020

Relevante links

Læringsmål
Formålet med fagets juridiske del er, at sætte de studerende i stand til at:
• demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
• gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
• udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkeligt komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
• identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og Juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling; samt at
• reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
Kvalitet af analysen i forbindelse med eksamen omfatter både argumentation, dokumentation og konsistens.

Formålet med fagets økonomiske del er dels at give de studerende en grundlæggende forståelse for, hvordan virksomheder på den mest efficiente måde kan generere salg på udenlandske markeder gennem mellemmænd (forhandlere, handelsagenter, franchisetagere, etc.), dels at gøre de studerende fortrolige med kontrakt-økonomiens værktøjer med henblik på at:
• løse prækontraktuelle problemstillinger, herunder udvælge de bedst egnede mellemmænd med lavest mulige søgeomkostninger
• løse postkontraktuelle problemstillinger, herunder designe incitamentsstrukturer, der sikrer optimal markedspenetrering via udenlandske mellemmænd
• opnå kendskab til forskellige proaktive kontraktinstrumenter som forebygger eller forhindrer eskalering af tvister mellem parterne.
• identificere virksomhedsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler, og argumentere i et klart og korrekt sprog for efficiente løsninger af disse problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
HA (jur.) eller tilsvarende, i tilknytning til faget kan anbefales EU-konkurrenceret og industriøkonomi / Advanced EU Competition Law and Industrial Economics / Advanced EU Competition Law and Industrial Economics II - Current Legal and Economic Topics in the Regulation of Competition
Prøve/delprøver
Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Eksamen varer 3 timer. Man må aflevere så mange sider man vil.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv adresserer spørgsmålet om, hvad der afgør, om virksomheder (men også offentlige og selvejende organisationer) bør kontrahere på strategisk eller konventionel vis – eller en kombination heraf. I besvarelsen af dette spørgsmål anvendes økonomisk teori til at kvalificere den måde, hvorpå virksomheden skal kontrahere. Faget sætter fokus på kontraktrelationen på det organisatoriske niveau. Der analyseres kontraktrelationer til distributører/mellemmænd (inklusiv handelsagenter, forhandlere, franchisetagere og formidlingsplatforme) såvel som leverandører (fx IT service providers). De forskellige kontrakttyper inddrages med henblik på at identificere, hvorledes bl.a. ressourcekomplementaritet og mulighed for incitamentsforenelighed gennem relationsspecifikke investeringer kan medvirke til at kvalificere, hvorvidt kontrahenterne skal anvende teorirammen inden for strategisk kontrahering eller kontrahere på konventionel vis.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår i form af forelæsninger, øvelser, diskussioner, studenterpræsentationer samt opgavedrøftelser.
Feedback i undervisningen
De studerende får løbende feedback på deres evne til at reflektere over strategisk kontrahering i undervisningen. Dette sker mundtligt i undervisningen gennem gruppe- og plenumdiskussioner, cases, fremlæggelser mv. Hvis de studerende deltager aktivt i undervisningen får de mest ud af fagets feedback.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse til forelæsninger 140 timer
Forberedelse til eksamen 33 timer
Yderligere oplysninger

Der bygges videre på fagene formueret, konkurrenceret og industriøkonomi, samt rets- og kontraktøkonomi fra HA(jur.)-studiet.

Foreløbig litteratur

Vejledende litteratur:

Jura:
 

Udensrigshandelens Kontrakter, 5. udg., 2006, Ole Lando, Elisabeth Thuesen, Christina Tvarnø og Kim Østergaard

 

Primært på Learn + materialesamling

 

Økonomi + Jura:

 

Artikelsamling: Strategisk kontrahering i et internationalt virksomhedsperspektiv. Redigeret af Petersen, B. & K. Østergaard.
 

Proactive Law in a Business Environment, 1. udg. 2012, DJØF Publishing. Redigeret af Berger-Walliser, G. & K. Østergaard.
Se Lektionplanen på Learn for seneste pensumliste.

Sidst opdateret den 28-09-2020