English   Danish

2020/2021  KAN-CKOMO1045U  Kandidatspeciale

English Title
Master's Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, MSc
Kursusansvarlig
 • Fabian Csaba - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2020

Relevante links

Læringsmål
Hensigten med kandidatspecialet er, at den studerende skal gennemføre og formidle et problemorienteret videnskabeligt arbejde indenfor uddannelsens faglige fokus på strategisk kommunikation i virksomheder og andre type organisationer.

Karakteren 12 gives, når kandidatafhandlingen på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav, om at den studerende skal være i stand til at:
 • Identificere og formulere en velafgrænset problemstilling indenfor studiets faglige felt.
 • Arbejde selvstændigt og kritisk indenfor rammerne af problemformuleringen og sikre sammenhæng imellem problemstilling, teori og metodevalg, analyse og konklusion.
 • Udvælge, bearbejde og redegøre for valg af teori, der anvendes i undersøgelsen.
 • Demonstrere en omfattende og dyb teoretisk såvel som praktisk forståelse af organisationskommunikation.
 • Forklare og diskutere kandidatspecialets videnskabsteoretiske udgangspunkt, herunder at vurdere dets konsekvenser for metodevalg, analyser og resultater.
 • Udvælge og anvende metoder, der er relevante for behandlingen af problemstillingen.
 • Udvikle et undersøgelsesdesign, der danner grundlag for indsamling og bearbejdelse af empirisk materiale, samt reflektere kritisk over relevansen og pålideligheden af empirien.
 • Dokumentere fremførte påstande i analyse og konklusion på velunderbygget, fagligt grundlag.
 • Uddrage konsekvenser af undersøgelsens resultater for praksis og teoriudvikling indenfor fagområdet.
 • Formidle kandidatspecialets indhold klart og sprogligt korrekt under overholdelse af gældende formalia.
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Afhandlingen kan udarbejdes individuelt eller i grupper af to til tre studerende.

1 studerende: Maks. 80 normalsider
2 studerende: Maks. 120 normalsider
3 studerende: Maks. 160 normalsider

For regler om individuel prøve se studieordningen og my.cbs.dk
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumeet skal være på maks. 2 sider. Resumeet udarbejdes på engelsk, hvis afhandlingen er skrevet på dansk, og på dansk hvis afhandlingen er skrevet på engelsk. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af den skriftlige afhandling.

Skriver den studerende sammen med en specialemakker fra et andet studie, og reglerne for resumeet er forskellige, skal den studerende søge dispensation hos det studienævn, som man ønsker en dispensation fra.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt den studerende har afleveret kandidatafhandlingen, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede afhandling.

Består den/de studerende ikke den ordinære prøve i kandidatafhandlingen, er der brugt et eksamensforsøg. Det er herefter et krav at specialekontrakten skal fornyes, dvs. den studerende skal præcisere sin emneafgrænsning, som skal godkendes på ny af specialekoordinator.

Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og den ene ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Uanset om kandidatspecialet er udarbejdet i en gruppe, kan den studerende vælge at blive eksamineret individuelt.

 

Den mundtlige prøve inkl. votering har en varighed af:

 

1 studerende: 45 min.

2 studerende: 75 min. (gruppeprøve med individuel karaktergivning)

3 studerende: 90 min. (gruppeprøve med individuel karaktergivning)

 

Afhandlingen kan skrives på dansk eller engelsk og skal indeholde et resumé.

 

Afhandling og forsvar skal foregå på samme sprog.

 

Bedømmelsen er en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling, resuméet/ summary, den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest.

 

Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik
Seminarer og workshops: Intro (FS 2.sem.) emnevalg (ES, 3. sem.) Kick off (ES 3. sem.) og Follow up (FS, 4. sem) Intro i juni, emnevalgsworkshop i oktober, Kick off i oktober/ november, follow up i februar/ marts
Metodekursus efter Kick off  - inkl. Academic Writing (FS, 4. sem.) Start januar/februar
Vejledning  
Beskrivelse af undervisningsformer
Kursusaktivitet:
Emnevalgsworkshop, Kick off seminar, metodekursus, follow up seminar.
Beskrivelse af aktiviteterne uploades på CBSCanvas. Videooptagelser af kick-off seminar og andet on-line video-materiale indgår.
Feedback i undervisningen
Feedback på specialeprocessen er en integreret del af kursusaktiviteterne. Underviserne giver feedback på de studerendes arbejde med værktøjer til fx emnevalg, valg af vejleder, problemformulering samt valg og brug af metode konkret i forhold til deres eget speciale. Endvidere indgår peer review som selvstændigt element. Fagkoordinator kommenterer emneafgrænsninger, der ikke kan godkendes.
Studenterarbejdstimer
Intro, emnevalg, Kick off, follow up (forelsn. / wrksh.; inkl. forberedelse) 30 timer
Metodekursus (inkl. intro til Academic Writing) 100 timer
Vejledning (NB. for 2 studerende): 24 timer
Afhandling og mundtlig eksamen (inkl. forberedelse): 671 timer
Total: 30 ECTS / 825 studenterarbejdstimer 824 timer
Yderligere oplysninger

Vigtig information vedr. emneafgrænsning:

 

Emneafgrænsning, der afleveres med specialekontrakt, skal godkendes af studiet før kandidatspecialet kan afleveres. Emneafgrænsningen beskriver og indsnævrer kandidatspecialets emne gennem foreløbige valg af teori, metode og vinkel og skal bidrage til at sikre at specialet får faglig relevans, akademisk niveau og realistisk omfang. Yderligere information under: my.cbs>studie>speciale>specialeemne>emneafgrænsning

Foreløbig litteratur

Der udarbejdes en manual til specialeforløbet, den findes på CBSCanvas. Desuden en liste over godkendte vejledere. Anden vigtig information findes på CBSCanvas og my.cbs.dk.

 

Vedr. afleveringsfrister og fremdriftsreformen tjek venligst

my.cbs>studie>speciale.

Sidst opdateret den 01-07-2020