English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYO1040U  Kandidatspeciale

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 30 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 14-12-2020

Relevante links

Læringsmål
Kandidatafhandlingen skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige metoder og teorier i arbejdet med en afgrænset faglig problemstilling, samt evne til faglig fordybelse. Efter at have gennemført kandidatafhandlingsforløbet skal den studerende være i stand til at:
 • formulere et afgrænset fagligt problem (en problemformulering), som kan styre og strukturere arbejdet med kandidatafhandlingen og dens indhold.
 • argumentere for det eller de spørgsmål som udgør problemformuleringen, og som søges besvaret via afhandlingens forskellige dele.
 • udvælge, begrunde, forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt i forbindelse med at undersøge problemet.
 • udvælge, begrunde, forklare og bearbejde den teori, der bruges til at fokusere problemet og analysere de, i undersøgelsen, tilgængelige data
 • forklare og evaluere den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori, dataindsamling og -bearbejdning, og konklusion, samt hvordan valget af disse elementer gensidigt påvirker hinanden i en iterativ proces.
 • dokumentere processen med at tilrettelægge undersøgelsen: at indsamle, bearbejde og analysere data, i relation til problemformuleringen.
 • forklare den overordnede sammenhæng mellem afhandlingens elementer i et videnskabsteoretisk perspektiv.
 • inddrage og anvende den, for fagområdet generelt og det specifikke emne generelt, relevante forskningslitteratur
Prøve/delprøver
Kandidatspeciale:
Prøvens ECTS 30
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-3
Omfang af skriftligt produkt Max. 120 sider
Kandidatspecialet skal omfatte max. 120 normalsider for to studerende og max.160 normalsider for tre studerende. Kandidatspecialet skal omfatte max. 80 normalsider for én studerende, det kræver ikke en dispensation at skrive alene.
Opgavetype Kandidatspeciale
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
75 min. pr. gruppe, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Kandidatspecialet kan skrives på dansk eller engelsk. Kandidatspecialet skal indeholde et resumé af afhandlingen affærdiget på engelsk, hvis den er skrevet på dansk. Er Kandidatspecialet skrevet på engelsk, skal resuméet affattes på dansk. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Dette gælder også, hvis den studerende skriver med en studerende fra et andet studie.

For regler om individuel prøve se studieordningen og my.cbs.dk.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøve i kandidatafhandlingen.
Såfremt den studerende har afleveret kandidatafhandlingen, men bliver syg til det mundtlige forsvar, arrangeres hurtigst muligt et nyt forsvar på baggrund af den indleverede afhandling.
Består den studerende ikke den ordinære prøve i kandidatafhandlingen, er der brugt et eksamensforsøg. Det er herefter et krav at specialekontrakten skal fornyes, dvs. den studerende skal præcisere sin emneafgrænsning, som skal godkendes på ny af specialekoordinator.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udarbejdelsen af kandidatspecialet kan ske individuelt eller i grupper af to eller tre studerende. Den mundtlige prøve foregår som en gruppeeksamen, for grupper af to er prøvens varighed 75 min., for en gruppe af tre studerende er det 90 min. Skriver den studerende alene er det en individuel prøve af 45 minutters varighed.

 

Prøven i kandidatafhandlingen bedømmes med ekstern censur og har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling.

 

Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i en manual, som findes på CANVAS. Ved bedømmelsen medvirker vejlederen (hvis flere vejledere dog alene hovedvejlederen) samt én ekstern censor. Bedømmelsens resultat er et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resuméet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af kandidatafhandlingen kan ske individuelt eller af to eller tre studerende i fællesskab. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

2 Workshops, primo december og ultimo januar.

Beskrivelse af undervisningsformer
Se nedenfor.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende af vejleder
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger/workshops 8 timer
Vejledning 21 timer
Udarbejdelse af afhandling 799 timer
Yderligere oplysninger

Der er 16 timers vejledning til rådighed for enkeltmandsspecialer, og for 2-personers specialer vil der være 24 timers vejledning til rådighed og for 3-personers speciale 30 timer.

Sidst opdateret den 14-12-2020