English   Danish

2020/2021  KAN-CPSYO1801U  Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab

English Title
Organizational creativity and entrepreneurship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og psykologi, MSc
Kursusansvarlig
  • Bo Christensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Innovation/Innovation
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 28-08-2020

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Fagets formål er at udvikle de studerendes forståelse for, hvad der karakteriserer psykologiske tilgange til kreativitet i organisationer,både større innovative organisationer og entreprenørskabsvirksomheder. Den ’psykologiske tilgang’ indbefatter, at der primært sigtes imod teoretiske kreativitetsmodeller, der omhandler (ledelse af) processen, individet, gruppen eller afdelingen, og kun i mindre grad indbefatter strategiske overvejelser på organisatorisk niveau. De studerende skal opnå kompetencer i at analysere konkrete problemstillinger vedrørende kreativitet i organisationer, anvende teoretiske værktøjer til at belyse disse, samt opstille løsninger til fremme af kreativiteten og evaluere resultatet.

Ved prøven skal de studerende gennemføre en konkret empirisk analyse af en selvvalgt teoretisk problemstilling inden for fagets rammer. Relevant teori fra pensum skal inddrages, og projektet skal yderligere indeholde 100 siders motiveret og selvvalgt litteratur med relevans for problemstillingen

Den studerende skal kunne:
  • Identificere og beskrive en kompleks organisatorisk problemstilling med psykologisk relevans inden for områderne kreativitet, innovation og entreprenørskab
  • Begrunde valget af teori ved at udvise kendskab til, og beskrive deres placering i, kreativitetslitteraturen
  • Belyse den valgte problemstilling med anvendelse af empiri
  • Kontrastere, integrere, og sammenligne relevante teorier og begreber inden for problemstillingens område, samt beskrive deres styrker og svagheder
  • Diskutere og analysere problemstillingen ud fra et psykologisk perspektiv
  • Opstille relevante kreativitetsfremmende løsninger i en organisatorisk kontekst
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Mundtlige fremlæggelser mv.
Faget har en obligatorisk aktivitet bestående af en intensiv workshopuge (typisk i uge 40) med undervisning i 5 fulde dage. Deltagelsen i workshoppen er obligatorisk, og tilfredsstillende deltagelse vurderes udfra fuld tilstedeværelse og aktiv deltagelse mellem kl 9-15 i mindst 4 ud af de 5 dage.
Hvis en studerende ikke er tilstede i dette omfang, så skal den studerende deltage i en individuel syge-omprøve for at kunne deltage i den afsluttende eksamen. Denne syge-omprøve vil bestå af løsningen af samme opgaver som under case-ugen, men hvor den studerende selv bliver ansvarlig for at finde personer til og gennemføre a) empirisk indsamling til casens løsning, og b) team-baseret idegenerering og opgaveløsning med kreative metoder. Ved besvarelsen af syge-omprøven skal den studerende indlevere en 5 sides rapport som beskriver casens foreslåede løsning, og beskriver de valgte og gennemførte metoder i detaljer (vurderes bestået/​ikke-bestået).
Prøve/delprøver
Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Hvis gruppen består af 1 person er kravet til opgavens omfang max.15 sider; ved 2-3 personer er kravet max. 20 sider; ved 4-5 personer er kravet max. 30 sider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen og indleveringen af det skriftlige miniprojekt til den ordinære eksamen, men været syg eller ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles re-eksamen på baggrund af en genindlevering af det oprindelige miniprojekt.

Hvis ingen i en gruppe består ved den mundtlige prøve, afvikles re-eksamen dog på baggrund af en indlevering af et revideret miniprojekt. Revideringen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen

Hvis en studerende er syg under miniprojektudarbejdelsen og ikke bidrager til det skriftlige produkt, må den studerende deltage i re-eksamen på baggrund af en indlevering af et nyt miniprojekt (15 sider).
Beskrivelse af eksamensforløbet

Før projektarbejdets start (og senest 1. november) skal de studerende skriftligt udarbejde og redegøre for en problemstilling og en problemformulering, der primært udspringer af vigtige temaer inddraget i undervisningen i faget ’Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab’, sekundært med mulighed for at inddrage relevant teori fra selvvalgt litteratur. Denne redegørelse skal være godkendt af den fagansvarlige for faget Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab før de studerende kan udarbejde projektet.
Hver gruppe får 1 times vejledning undervejs i projektarbejdet. Den gruppebaserede mundtlige eksamination foregår med udgangspunkt i det udarbejdede projekt, men med mulighed for at inddrage hele pensum. Hver eksaminand bedømmes på det skriftlige og den mundtlige præstation efter 7-trinsskalaen (helhedsbedømmelse).

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler psykologisk baserede forklaringsmodeller for (ledelse af) kreativitet i organisationer, både større innovative organisationer og iværksættervirksomheder. Herunder især områderne (1) den kreative person, (2) det kreative miljø/klima, (3) den kreative proces, (4) det kreative produkt og markedsforståelser. Disse tematikker suppleres af nyere diskussioner inden for kreativitets- og entreprenørskabsforskningen. Fagets formål er at udvikle de studerendes forståelse for, hvad der karakteriserer psykologiske tilgange til kreativitet i organisationer. Den ’psykologiske tilgang’ indbefatter, at der primært sigtes imod teoretiske kreativitetsmodeller, der omhandler (ledelse af) processen, individet, gruppen eller afdelingen, og kun i mindre grad indbefatter strategiske overvejelser på organisatorisk niveau. De studerende skal opnå kompetencer i at analysere konkrete problemstillinger vedrørende kreativitet i organisationer, anvende teoretiske værktøjer til at belyse disse, samt opstille løsninger til fremme af kreativiteten og evaluere resultatet.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen tager form af ’blended learning’, hvilket vil sige en kombination af online undervisning og undervisning med fysisk tilstedeværelse på CBS. Pædagogikken vil være en kombination af teoretiske præsentationer af underviseren eller studerende, case-baserede diskussioner i grupper, eksperimenter og øvelser samt workshops der strækker sig over flere dage. I hovedparten af modulerne vil dagens tema blive søgt behandlet både gennem teoretiske refleksioner og praktiske elementer i håndteringen af kreativitet og innovation i grupper og organisationer. Pædagogikken følger progressionen i faget ved at starte med en overvægt af teoretisk forståelse leveret via online forelæsninger, kombineret med klasserumsundervisning. Derefter gennemføres en intensiv uges workshop i et Studio miljø for at træne praksisfærdigheder og reflektere over disse. Hvorefter mere dialogisk klasserums undervisning følger som skal fremme refleksion og bringe nye komplekse tematikker i spil, samtidig med at de studerende arbejder på egne selvvalgte miniprojekter.
Vejledning af projektarbejdet sker gennem en godkendelse af problemformulering ved underviser samt gruppe-vejledningstimer.


Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 413 arbejdstimer på følgende vis:
Feedback i undervisningen
Feedback sker i form af (1) gruppevejledning af 1 times varighed per gruppe ifm. miniprojektudarbejdelse, (2) dialogisk workshop baseret undervisning, (3) feedback på problemformuering (på en problemformulerings-pitchdag), (4) office hours, (5) feedback efter mundtlig eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger, klasserumsundervisning, 101 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 162 timer
Udarbejdelse af projekt og deltagelse i eksamen 150 timer
Foreløbig litteratur

Se fuldt pensum, inkl. artikler, i lektionsplanen på CBS CANVAS.

 


 

Sidst opdateret den 28-08-2020