English   Danish

2020/2021  BA-BINTO2056U  IT-forandringsledelse

English Title
IT Change Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Kim Normann Andersen - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
  • Informationsteknologi/Information technology
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 25-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Dette fag har følgende fire læringsmål:
  • Identificere og beskrive centrale begreber inden for ledelse og organisering af informationssystemer
  • Anvende begreber, modeller og teorier på problemstillinger relateret til viden, forandring og innovation
  • Sammenstille forskellige tilgange til ledelse og organisering af informationssystemer
  • Diskutere og reflektere over anvendeligheden af teori fra kurset i forhold til praktiske problemstillinger
Prøve/delprøver
IT-forandringsledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den studerende trækker et spørgsmål, der danner udgangspunktet for den mundtlige eksamen. Den studerende har 20 m. forberedelsestid.

Detaljerede guidelines for eksamen gives ved kursusopstart samt ca. midtvejs i kurset. Guidelines postes endvidere på canvas.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheder befinder sig i dag i en dynamisk verden hvor markeder globaliseres og konkurrencen intensiveres i et stadigt stigende tempo. Virtualisering, digitalisering og specialisering skaber nye muligheder og udfordringer for at tilrettelægge arbejdet mere produktivt. Dette stiller krav til ledelsen og organiseringen af informationssystemer, herunder udvælgelse, tilegnelse og udnyttelse af IT-værktøjer og -platforme. Med udgangspunkt i innovations-, forandrings- og vidensledelse beskæftiger dette fag sig med teorier, modeller og begreber til at håndtere disse udfordringer.
 
Innovationsledelse: Nytænkning af produkter, services, organisations- og produktionsformer stiller krav til virksomhedernes innovationsevne. På faget vil de studerende arbejde med forskellige innovationsforståelser og -modeller som kan understøtte ledelsen og organiseringen af innovationsprocesser.
 
Forandringsledelse: Faget sætter fokus på forandringsledelse med henblik på at give de studerende en forståelse for hvilke muligheder, udfordringer og konsekvenser indførelse af ny teknologi skaber i organisationer.
 
Vidensledelse: Kompleks viden og avancerede teknologier udgør vigtige elementer i forretningsgrundlaget for et stigende antal virksomheder. Med emnet vidensledelse, retter faget opmærksomheden mod ledelsesmæssige udfordringer i relation til vidensintensive virksomheder.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af fysiske storholdsforelæsninger, mindre assignments, opgaver/ quizzer, diskussioner og øvelser. Alle øvelserne vil foregå online.
De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre opgaver og præsentationer undervejs på kurset.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

Forelæsninger (hvor underviser og studerende indgår i en dialog om det teoretiske udgangspunkt i praksis).

Mindre assignments med feedback samt quizzer der tages online gennem semestret

Mundtlig eksamen (hvor de studerende får feedback på indfrielse af de enkelte læringsmål).

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (heraf 4 timer online) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 74 timer
Øvelser (online) 20 timer
Forberedelse til og opfølgning på øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 42 timer
Ialt 206 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på Canvas inden semesteret starter

 

Andersson, D. og Anderson, L. (2018). Nøglen til ledelse af forandring. Strategier for bevidst forandringslederskab. Gyldendal Business. (300 pp.)

 

Christensen, P. H. (2016). Mere videndeling. Hans Reitzels Forlag (200 pp).
 

 

Dertil kommer ca. 150 pp. i artikler.

 

Sidst opdateret den 25-06-2020