English   Danish

2021/2022  BA-BFILO1300U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
 • Thomas Poulsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber
 • Beskrive og redegøre for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller
 • Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som nytte- og profitmaksimering
 • Algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde of profit
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven varer 4 timer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern
Kursets indhold, forløb og pædagogik

ormål

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) den påvirkning forbrugernes og virksomhedernes handlinger har på velfærden for alle i økonomien.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i sine omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Følgende emner tages op:

 • Den rationelle forbrugers valg under fuldkommen information.
 • Er den rationelle model korrekt: 
 • Forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt.
 • Strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder.
 • Eksternaliteter, 
 • Offentlige goder,
Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger bliver i stor udstrækning online . De fleste øvelser samt Studiecafeen
vil forgå på campus.
Anvendelsen af MyEconlab vi foregå både i forbindelse med forelæsninger
og øvelser
I starten af semesteret tilbydes et Brush Up i matematik
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via deres aktivitet på MyEconLab
Studenterarbejdstimer
undervisning 60 timer
MyEconlab & Mylabsplus 63 timer
Forberedelse og Studiecafe 63 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Perloff, Microeconomics, Global Edition 8/E Pearson International med access code til MyEconLab

Sidst opdateret den 21-12-2021