English   Danish

2021/2022  BA-BFILO1319U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Lopdrup-Hjorth - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-10-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At kunne identificere og forstå fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller, samt diskutere deres styrker og svagheder
  • At kunne anvende fagets teorier til at beskrive og analysere eksempelvis organisatoriske kerneopgaver, funktioner og aktiviteter
  • At kunne diskutere organisationsteoriens formål, rækkevidde og status - herunder refleksion over, hvad teori er, og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer
  • At kunne formulere sig fagligt i et klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Gruppesynopsis på fem sider med individuel online mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen vil have en varighed af 20 min (inkl. votering) og vil blive afholdt med intern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppesynopsis på fem sider med individuel online mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen vil have en varighed af 20 min (inkl. votering) og vil blive afholdt med intern censor.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer til en række centrale begrebs-, problem- og teorikomplekser, der karakteriserer organisationsteorien. Gennem læsning af en række væsentlige primærtekster vil de studerende ikke blot blive opøvet i at identificere teoriernes væsentlige bestanddele og forudsætninger; de vil tillige blive sat i stand til at operationalisere disse i selvstændige organisationsanalytiske udforskninger.

 

I den første del af faget introduceres der til en række grundforestillinger og teorier, der historisk og aktuelt har præget og stadig præger det organisationsteoretiske felt. Vi vil her dykke ned i den klassiske organisationsteoris nøglebegreber såsom fx formel- og uformel organisation, ligesom vi vil diskutere disse begrebers rækkevidde, relevans og implikationer samt arbejde med, hvordan man omsætter begreber i en analyse. I den anden del af faget vil vi beskæftige os med den moderne organisationsteoris viderebearbejdninger og problematiseringer af klassikkernes teorier. Her vil centrale begreber bl.a. være ’institution’, ’beslutning’ og ’kultur’. Endvidere vil der i forbindelse med denne del af faget være en eksamensforberedende workshop, hvor de studerende vil få lejlighed til at eksperimentere med at bringe fagets teorier og begreber i spil i relation til en konkret case. Ud over tekstgennemgang og forelæsninger vil der til flere af fagets sessioner være forskellige former for inddragelse af de studerende. Til alle lektioner forventes det, at den studerende møder velforberedt op.

 

Centrale spørgsmål, der adresseres i forbindelse med faget vil være: Hvad er en organisation overhovedet? Hvordan træder organisation frem i de præsenterede tekster? Hvad er nøglebegreberne? Hvordan bliver organisationer gjort til genstand for analyse? Hvilke implicitte eller eksplicitte handlingsanvisninger synes at følge af de respektive perspektiver? Hvordan kan man anvende teorierne i egne organisationsanalyser?

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsning og workshop
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i forbindelse med undervisningen via spørgsmål og svar, og dels ved gruppearbejde i løbet af undervisningen og på workshop.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 34 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 152 timer
Foreløbig litteratur

Argyris, C. (1977). Double loop learning in organizations. Harvard Business Review, 55(5): 115-125.

Blau, P. M., & Scott, W. R. (1962/2003). Formal Organizations: A comparative approach (pp. 1-8). Stanford University Press: Stanford, California.

Cummings, S. and Bridgman, T. (2011). The relevant past: Why the history of management should be critical for our future. Academy of Management Learning & Education. 19(1), 77-93.

Frankel, C. (2019). Organisationsanalyse: en indledning. In C. Frankel & K. Schmidt (red.) Organisationsanalyse (pp. 9-28). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Ghoshal, S. (2005). Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices, Academy of Management Learning and Education, 4(1), 75-91.

Kjær, P. & Vendelø, M. T. (2014). Beslutningsteori. In P. Kjær & S. Vikkelsø, Klassisk og moderne organisationsteori, (pp. 91-113). København: Hans Reitzels Forlag. 

Knudsen, C., & Vikkelsø, S. (2014). Contingencyteori. I: S. Vikkelsø & P. Kjær (Eds.), Klassisk og moderne organisationsteori (s. 137-156), Hans Reitzels Forlag.

Kotter, J. P. (1990). What leaders really do. Harvard Business Review, 68(3), 103–111.

Lawrence, P. R., & Lorsch, J. W. (1967). Organization and environment; managing differentiation and integration. Boston: Harvard University. Uddrag af kapitel 1 (s. 1-11) og uddrag af kapitel 9 (s. 133-140).

March, J. G. (1962). The Business Firm as a Political Coalition. The Journal of Politics, 24(4), [Uddrag] s. 662–663, 672-678.

March, J. G. (1995). Skraldespandsmodeller af beslutningstagen i organisationer. In J. G. March, Fornuft og forandring. Ledelse i en verden beriget med uklarhed, (pp. 87-117). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Meyer, J.W. og Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, The American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.

Mintzberg, H. (1975). "The manager's job: folklore and fact." Harvard Business Review, 53(4): 49-61.

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science, 26(3), 322-341.

Pedersen, J. Strandgaard (2014). Institutionel teori. In S. Vikkelsø og P. Kjær (red.) Klassisk og moderne organisationsteori (pp. 233-256). København: Hans Reitzels Forlag.

Pors, A. Svejgaard & Jacobsen, H. Mylund (2013). Interview med professor Paul du Gay om bureaukratiets værdi. In Helle Mylund Jacobsen (red.) Administration – Faglighed og praksis i administrativt arbejde (pp. 23-36). København: Akademisk Forlag.

Roethlisberger, F.J. & Dickson, W.J. (1939/2000). Management and the Worker. Bristol: Thoemmes Press (pp. 551-591).

Schein, E. (1995) Organisationskultur og Ledelse. Valmuen, s. 8-53.

Sveningsson, S. and M. Larsson (2006). Fantasies of Leadership: Identity Work. Leadership, 2(2), 203-224.

Taylor, F.W. (1911/1967). The Principles of Scientific Management (pp. 5-8). New York: W.W. Norton & Company.

Taylor, F.W. (1916/2011). The Principles of Scientific Management. In J. Steven Ott, Jay M. Shafritz og Yong Suk Jang, Classic Readings in Organization Theory, 7th ed. (pp. 65-76). Andover: Cengage.

Weber, M. (1920/2003). Det bureaukratiske herredømmes væsen, forudsætninger og udvikling. In Max Weber (2003) Udvalgte tekster, bind 2 (pp. 63-71, 81-83, 95-97). København: Hans Reitzels Forlag.

Wren, D. (2007). The History of Management Thought, fifth edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons Inc (pp. 279-300).

 

I tillæg til ovenstående pensum kan den studerende med fordel orientere sig i følgende lærebøger, der imidlertid ikke er pensum og heller ikke vil blive gennemgået, men udelukkende tjener som baggrundsviden for faget:

 

Grey, C. (2010). A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about studying organizations. London: Sage.

Hatch, M.J. (2012). Organisationer. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Sidst opdateret den 22-10-2021