English   Danish

2021/2022  BA-BFILO3004U  Filosofi 1: Politisk og økonomisk filosofi

English Title
Philosophy 1: Political and Economic Philosophy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og filosofi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Sørensen Thaning - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
  • Rasmus Johnsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • At demonstrere et grundlæggende kendskab til filosofisk argumentation og begrebslighed ved at beskæftige sig med nogle af de tænkere som har været særligt vigtige for udviklingen af det økonomiske menneskesyn og de vestlige samfunds begreb om arbejde
  • At kunne redegøre begrebsligt for de forskellige filosofiske positioner som præsenteres i kursets forelæsninger og afspejles i pensums tekster
  • At kunne tage selvstændigt stilling til argumentudviklingen i udvalgte dele af pensums tekster
  • At kunne eksemplificere relevansen af de filosofiske problemstillinger behandlet i pensum i en bred, samtidig organisatorisk kontekst
Prøve/delprøver
Filosofi 1: Politisk og økonomisk filosofi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen består i en individuel mundtligt prøve, der foregår online. Prøven er baseret på en synopsis, der er udarbejdet i løbet af semesteret.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer dig til filosofi i en erhvervsøkonomisk kontekst ved at beskæftige sig med primærtekster af nogle af de tænkere som har været særligt vigtige for udviklingen af den økonomiske rationalitet og forestillingen om 'homo economicus' ("det økonomiske menneske"). Faget hjælper dig til at få en grundlæggende fornemmelse for det særlige i at tænke og argumentere med filosofiske begreber, lærer dig at læse filosofiske primærtekster og giver dig mulighed for at fordybe dig i nogle af de allervigtigste spørgsmål som har optaget filosofien omkring mennesket som økonomisk væsen og dets forhold til arbejde, ejendomsret, værdiproduktion og fremskridt. Faget åbner også op for en forståelse af hvorledes filosofiens historie kan gøres 'samtidig' og kan forstås i kontekst. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af forelæsninger, tekstlæsning og praktiske øvelser.
Feedback i undervisningen
De studerende inddrages løbende i undervisningen med hjælp fra diskussionsfaciliterende opdrag. Desuden feedback ved gruppearbejde i undervisningen og office hours.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 39 timer
Øvelser 24 timer
Eksamen 20 timer
Forberedelse 124 timer
Foreløbig litteratur

Pensum (med forbehold for ændringer): 


Uddrag af Thomas Hobbes: Leviathan, Informations Forlag, s. 60-64; 81-91; 138-153; 153-166; 172-195; 204-214.


Jean-Jacues Rousseau: Afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt menneskene, Gyldendal 1996.

 

Uddrag af Jean-Jacques Rousseau, Samfundskontrakten, Det lille Forlag, København 2007, Bog I; II, 1-8; s. 16-50-

 

Uddrag af John Locke, Anden afhandling om styreformen, Det lille Forlag, 1996, s. 29-59;


Uddrag af Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis 1982, s. 29-40; 89-100
  
Uddrag af Adam Smith, Nationernes velstand, Informationens forlag, s. 45-56 

Uddrag af G. W. F. Hegel, Åndens fænomenologi, afsnittet: ’Selvbevidsthedens selvstændighed og uselvstændighed: Herre og knægt’, Gyldendal 2005. 

Uddrag af G. W. F. Hegel, Retsfilosofi, Det lille Forlag, København 2004, §§189-208.

 

Uddrag af Lisa Herzog: Inventing the Market, ”Hegels Construction of the Market” og ”The Self in the Market”, Oxford University Press 2014, s. 41-60; 61-83

Uddrag af Karl Marx, ”Kritik af den Hegelske retsfilosofi”, ”Af: Økonomi og Filosofi”, ”Teser om Feuerbach”, ”Af, Den tyske Ideologi” Gyldendal 1962, s. 51-66; 67-90; 91-93; 94-128.

 

Uddrag ad Max Weber Den Protestantiske Etik og Kapitalismens ånd, s. 2-57; 103-122.

  
Kompendie forelægger umiddelbart før semesterstart. 
  

Den studerende kan med fordel forberede sig på kurset ved at trække på de følgende forslag til sekundærlitteratur. 
  
Thyssen, Ole: Det filosofiske blik, Informations Forlag 2012 


Frederick Coppleston: A History of Philosophy I-IX, Image Books 1994 
(tilgængelig flere steder som pdf ved søgning online) 


Stanford Encyclopedia of Philosophy (www.plato.stanford.edu)

Sidst opdateret den 01-07-2021