English   Danish

2021/2022  BA-BJURO1505U  Forvaltningsret

English Title
Administrative Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk (også udbudt som valgfag)
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige og statsretlige data i form af de relevante regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet.
 • Identificere relevante forvaltningsretlige og statsretlige problemer på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
 • Analysere forvaltningsretlige og statretlige problemstillinger af særlig betydning for erhvervslivets forhold
 • Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
 • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Forvaltningsret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • I papirformat: Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der er ikke adgang til e-bøger i forbindelse med eksamen, så det anbefales ikke at investere i disse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse, et overblik over og viden om forvaltningsretlige data i form af forvaltningsretlige regler og principper samt om statsretlige data i form af statsretlige regler og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige og statsretlige problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår ved tilstedeværelsesforelæsninger og ved online-materiale, herunder quizzer.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Feedback i undervisningen
Feedback gives på den mundtlige deltagelse i undervisningen. De studerende forventes at have læst dagens pensum og besvaret de spørgsmål, der lægges på Canvas, før undervisningen. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum.

De fastsatte office hours tilbydes som mulighed for at få mundtlig feedback på de besvarelser af spørgsmål og tidligere eksamensopgaver, som de studerende laver undervejs i forløbet. De studerende skal selv aftale tid hos underviseren for denne type feedback.

De studerende har desuden under hele kurset adgang til multiple choice-quizzer på CBS Canvas, der giver feedback på svarmulighedsniveau. Dvs. at den studerende får at vide, hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg.

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 44 timer
Forberedelse 112 timer
Løbende opgaver og diskussion 25 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udg., (DJØF 2018) 

Jens Peter Christensen mfl.: Dansk Statsret, 3. udgave, (DJØF’s forlag 2020)

Sidst opdateret den 30-06-2021