English   Danish

2021/2022  BA-BPROO1020U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 20-12-2021

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber
 • Beskrive og redegøre for de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller.
 • Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
 • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
 • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
 • Man skal kunne analysere et økonomisk problem fra flere sider og fremføre argumenter for og imod.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.


Hvis mundtlig prøve vil den foregå efter følgende retningslinier:
Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen på 20 minutter. Efterfølgende vil der blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser inden for pensum
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen afholdes som en 4 timers skriftlig hjemmeopgave.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier om det enkelte agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.
 
Følgende emner tages op: forbrugers valg, virksomhedens profit, forhandling og regulering, forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt samt strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder eller individer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og Holdundervisning samt Studiecafe. Hertil Blended learning i form af anvendelse af MyEconLab og www.cbs.Mylabsplus etc.

I starten af semesteret tilbydes et Brush Up i matematik
I slutningen af semesteret tilbydes en eksamensforberedende Workshop
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via studieaktiviteten på MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med en eventuel prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 60 timer
MyEconLab & MyMathPlus 63 timer
Forberedelse og Studiecafe 50 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics, Global ed. 8. ed. Jeffrey Perloff Pearson International ( med en access code til MyEconLab)

Sidst opdateret den 20-12-2021