English   Danish

2021/2022  BA-BPROO2030U  Globale projekter og interkulturelt samarbejde

English Title
Global Projects and Intercultural Collaboration

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Thomas Tøth - Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Interkulturelle studier/Intercultural studies
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • redegøre for og sammenligne de teorier, der er introduceret i faget
  • diskutere forskellige kulturbegreber, deres teoretiske forankring og deres anvendelsesmuligheder
  • udvælge og anvende relevante teorier til at analysere en konkret empirisk case om globale projekter og interkulturelt samarbejde
  • diskutere analysens resultater, herunder dens evt. begrænsninger
  • fremstille analysen af en case præcist og i et korrekt sprog
Prøve/delprøver
Globale projekter og interkulturelt samarbejde:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Grupper på 3 studerende: max 10 sider
Grupper på 4 studerende: max. 15 sider
Grupper på 5 studerende: max 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget aktivt i udarbejdelse af projektrapporten og figurerer som (med)forfatter af projektrapporten til den ordinære eksamen, men har været syg ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af projektrapporten til den ordinære eksamen, men ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles den mundtlige omprøve normalt på basis af den indleverede projektrapport. Den studerende kan dog vælge inden for en nærmere fastsat frist at indlevere en ny projektrapport på max 10 sider.
Hvis den studerende på grund af sygdom eller anden årsag ikke har deltaget i udarbejdelsen af en projektrapport til den ordinære prøve i faget, skal den studerende selvstændigt udarbejde en projektrapport, max 10 sider, og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets fokus er på de to overordnede faktorer, der karakteriserer globale samarbejder: For det første geografisk distance og de heraf afledte virtuelle samarbejdsformer, og for det andet kulturel diversitet og de kompleksiteter der introduceres herved.

 

Kurset etablerer en grundforståelse for disse to overordnede faktorer ved blandt andet at introducere forskellige kulturbegreber og forskellige analyseperspektiver på kultur; introducere centrale koncepter inden for forskningen i distancesamarbejde og virtualitet. Ydermere introducerer kurset også blandt andet litteratur relateret til tillid, kontrol, vidensdeling , samt ledelse på tværs af kulturer og geografisk distance.

 

Undervisningsformen er en blanding af storholdsforelæsninger og øvelseshold, hvor de studerende får mulighed for at præsentere og diskutere centrale tekster og temaer i faget.

            

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger samt øvelser med inddragelse af cases baseret på empiriske studier af globale projekter, samt internationalt og interkulturelt virksomhedssamarbejde
Feedback i undervisningen
De studerende tilbydes løbende feedback i forbindelse med øvelsesundervisningen, hvor studiegrupperne på skift forbereder korte oplæg med udgangspunkt i pensum. I forbindelse med mundtlig eksamen får eksaminanderne individuel feedback, når karakteren begrundes. Desuden får hele studiegruppen til slut, dvs. når alle i gruppen har været eksamineret, feedback på deres skriftlige produkt.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning 86 timer
Undervisning 34 timer
Eksamensforberedelse 86 timer
Sidst opdateret den 22-06-2021