English   Danish

2021/2022  BA-BPROO2070U  Netværk og projektledelse

English Title
Networks and Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Jane Bjørn Vedel - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for og diskutere centrale begreber og teorier om netværk.
  • Forklare og diskutere hvordan sociale netværk påvirker projektledelse.
  • Udvælge og anvende teori fra pensum til at analysere konkrete problemstillinger.
  • Kritisk reflektere over de forskellige teoriers muligheder og begrænsninger.
  • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Netværk og projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis den studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, skal denne enten indlevere et revideret eller et nyt essay.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget ”Netværk og projektledelse” vil introducere de studerende for klassiske og nyere teorier om netværk. Projektledelse vil ofte indebære ledelse af sociale netværk, både inden for den enkelte organisation og på tværs af organisationer. Derfor vil realisering af projekter være tæt forbundet med organisationers og projektlederes eksisterende sociale netværk og muligheder for at skabe nye netværk. Vi gennemgår begreber som stærke og svage bånd, strukturelle huller, tillid i netværk samt social kapital og diskuterer deres betydning for organisationer.
Faget vil give de studerende værktøjer til at se netværk som en ressource, som vi må forstå og formå at anvende. Desuden vil de studerende få værktøjer til at forholde sig kritisk til konsekvenserne af at anskue verdenen som bestående af netværk.

 Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaserede forelæsninger, workshops med præsentationer foretaget af de studerende samt et integreret feedbackforløb, der involverer både studerende og undervisere.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaserede forelæsninger samt workshops. Derudover anvendes Peergrade til et peer-to-peer feedbackforløb, der afsluttes med gruppevejledning, hvor de studerende får mulighed for at stille opklarende spørgsmål på baggrund af udkast til deres afsluttende essay.
Feedback i undervisningen
Feedback gives på fælles workshop, i et integreret peer-to-peer feedback forløb, i gruppevejledning med underviser samt office hours.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse forelæsninger 98 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Ahrne, G. and N. Brunsson (2010): Organization outside organizations: the significance of partial organization. Organization, vol. 18.
Brown, J. S. and P. Duguid (2001): Knowledge and Organization: A Social-Practice Perspective. Organization Science, vol. 12 (2): 198-213.
Burt, R. S. (2005): Brokerage and closure: An Introduction to Social Capital. Oxford University Press. Chapter 1 (s. 10‐57) (online adgang til elektronisk udgave via CBS Bib)
Chiapello, E. and L. Boltanski (2003): The New Spirit of Capitalism. Verso. Kap. 1. (pp. 70‐100)
de Vaan, M., Stark, D. & Vedres, B. (2015): Game Changer: The Topology of Creativity. American Journal of Sociology, vol 120(4), pp. 1144-1194.
Edling, C., B. Hobdari, T. Randøy ag S. Thomsen (2012): Testing the ”Old Boys’ Network”: Diversity and Board Interlocks in Scandinavia. I Kogut, B. (ed.).: The Small World of Corporate Governance. Cambridge, Mass.: MIT Press.  (online adgang til elektronisk udgave via CBS Bib)
Granovetter, M. (1973): The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78 (6), 1360‐1380.
Ingram, P. and P. Roberts (2000): Friendship among competitors in the Sydney hotel industry. American Journal of Sociology, 106: 387‐423.
Kogut, B. and G. Walker (2001): The small Worlds of Germany and the Durability of National Networks. American Sociological Review, vol. 66 (3): 317-335.
Mazzucato, M. (2014): The Entrepreneurial State – Debunking Public vs. Private Sector Myths. Anthem Press. Kap. 5.
Podolny, J. M. (2001): Networks as pipes and prisms of the market. American Journal of Sociology, 107 (1): 33-60.
Powell, W.W. (1990): Neither market, nor hierarchy: network forms of organization. In Cummings and Shaw (eds.): Research in Organizational Behavior: 295-336.
Sandstrøm, L. (2012): Relationsstrategi – Ledelse og udvikling af eksterne netværk og relationer (Kap. 4). Frb: Samfundslitteratur.
Tasselli, S. (2015): Social Networks and Inter-professional Knowledge Transfer: The Case of Healthcare Professionals. Organization Studies: 1-32.
Vaarst Andersen, C. (2013): The problem of embeddedness revisited: collaboration and market types. Research Policy, 42: 139-148.
Wadstrøm, C. og J. Lauring (2006): Sociale netværk som barrierer for vidensdeling. Ledelse & Erhvervsøkonomi, vol. 70 (1).
Wasserman, S. and K. Faust (1994): Social Network Analysis – Methods and Applications. Cambridge University Press. Kapitel 2.

Sidst opdateret den 22-06-2021