English   Danish

2021/2022  BA-BPROO3000U  Projektsamfundet

English Title
The Project Society

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Kaspar Villadsen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Organisation/Organisation
  • Sociologi/Sociology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for og diskutere de væsentligste teorier i litteraturen inden for kritiske analyser af projektsamfundet og senkapitalismen.
  • Kunne genfinde projektlogikker i konkrete empiriske sammenhænge.
  • Diskutere teoretiske og empiriske dimensioner af disse projektlogikker, herunder spørgsmålet om hvor projektformen dominerer, og hvor den har mindre betydning i de forskellige sektorer af samfundet.
Prøve/delprøver
Projektsamfundet:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis den studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, skal denne enten indlevere et revideret eller et nyt essay.
Beskrivelse af eksamensforløbet

De studerende skriver et essay ud fra en selvvalgt case, som analyseres og diskuteres med udgangspunkt i pensumlitteraturen.

Det centrale i essayet er den studerendes reflektioner over selvvalgte teorier og problemstillinger i faget, og vægten ligger primært på den studerendes diskussion og argumentation.

Essayet er således en mulighed for at demonstrere i hvilken grad den studerende har tilegnet sig og opfylder fagets læringsmål.

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget tager udgangspunkt i den idé, at samfundet i sin organisering samt styring har gennemgået en forvandling mod et såkaldt projektsamfund. Dette er især tydeligt i virksomheder, men genfindes også blandt individer og i samfundet bredt forstået. Overordnet kan vi tale om et skifte mod en organisering af aktiviteter i projekter. Denne tendens indebærer, at begreber som matrix, netværk, midlertidighed bliver set som udbredte præmisser for vores organisering. I faget tegner vi en karakteristik af projektsamfundet ud fra den idé, at det har sin egen logik – en projektlogik. Tidligere organiseredes samfund og virksomheder i høj grad gennem bl.a. lov og disciplin, dvs. det var et samfund domineret af andre logikker. Med udgangspunkt i dette skifte diskuterer vi, hvorledes projektlogikker kommer til udtryk konkret: vi ser specifikt på effekterne af projektsamfundet indenfor politisk organisering, arbejdslivet, i den såkaldte senmoderne kapitalisme og ikke mindst selvet. I undervisningen diskuteres projektsamfundet som en styrings- og organiseringsform, og der lægges vægt på at genfinde disse logikker i konkrete empiriske cases. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er dialog- og øvelsesbaseret. Desuden en workshopdag og øvelsesgange imellem undervisning.
Feedback i undervisningen
Workshopdag hvor mulige eksamensopgaver diskuteres og de studerende får feedback på deres præsentationer.
Øvelsesgange, bl.a. med tid til sparring på essayskrivningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse forelæsninger 90 timer
Undervisning 44 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Bauman, Z. (2002). Fællesskab. En Søgen efter Tryghed i en Usikker Verden. København: Hans Reitzels Forlag, 12-25 +143-148.

Bjerre, H. & Hansen, B.B. (2018). Handl! København: Forlaget Mindspace, 160-186.

Bjerre, H. J. (2009). Miljøbevægelsens nye ånd. Dansk Sociologi, 19(2), 127-147.

Brinkmann, S. (2014). Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang. København: Gyldendal Business, 9-22.

Bolt, M. (2016). På Råbeafstand af Marxismen. K&K - Kultur Og Klasse, 44(122), 143-180.

Boltanski L. & Chiapello, È. (2005). The New Spirit of Capitalism. London: Verso. Kap 1, 3-53.

Chiapello, Eve (2010). Kritikkens rekuperationscyklus i den kognitive kapitalismes tidsalder, fra: http:/​/​turbulens.net/​kritikkens-nye-rekuperationscyklus-i-den-kognitive-kapitalismes-tidsalder/​

Deleuze, G. (1990). Postskriptum om kontrolsamfundet. I Forhandlinger 1972-1990. Frederiksbergs: Det lille forlag, 212-18.

Ehrenberg, Ala (2010). Det Udmattede Selv, København: Informations Forlag, 27-41 + 349-372.

Foucault, M. (2008). Sikkerhed, territorium, befolkning: forelæsninger på Collège de France, 1977-1978, 7-94 (1.-3. forelæsning).

Foucault, M. (2002). Overvågning og straf, Frederiksberg: Det lille forlag, 211-245.

Gokcen, N (2014) New Voices: The rise of student consumerism. The British Psychological Society, vol. 27, 940-941.

Hardt, M. & Antonio N. (2009). Commonwealth. Cambridge: Harvard University Press, s. 361-383.

Hardt, M. & Negri, A. (2003). ”Mængden mod Imperiet,” Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, 4:1, 7-18.

Hartmut, R. (2013). Fremmedgørelse og Acceleration. Hans Reitzels Forlag. Del 1. 17-56.

Harvey, D. (1989). The Condition of the Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Publishers, 284-307.

Jensen, A.F. (2009). Projektsamfundet. Aarhus Universitetsforlag.

Jensen, A.F. (2009). Projektmennesket. Aarhus Universitetsforlag.

Malm, A. (2018). The progress of this storm: Nature and society in a warming world. Verso Books. ”Introduction: Theory for the warming condition.
Purser, R. (2013). “Beyond McMindfullness.” Huffington Post 07/01/2013

Žižek, S. (2012). Bodies without Organs. “A Yuppie reading Deleuze” & “Blows to the Empire”: London: Routledge, 163-167 + 174-180.

Žižek, S. (2009). Violence. New York: Picador, 36-39.

Žižek, S. (2007). “Multitude, Surplus, and Envy,” Rethinking Marxism, 19:1, 46-58.

 

Sidst opdateret den 22-06-2021