English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO1204U  Socialpsykologi

English Title
Social Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Johan Simonsen Abildgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
 • Sociologi/Sociology
 • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 25-01-2022

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
 • Redegøre for og forklare grundlæggende socialpsykologiske begreber inden for fagets temaområde.
 • Anvende socialpsykologiske teorier til at analysere individuelle og sociale fænomener.
 • Kritisk diskutere styrker og svagheder i socialpsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
 • Demonstrere passende akademiske skrivefærdigheder, herunder korrekt brug af referencer, tydelig argumentation og korrekt anvendelse og definition af fagets begreber.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Gruppeopgave med feedback. Max 10 sider.
Prøve/delprøver
Socialpsykologi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Essay
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget præsenterer grundlæggende perspektiver og socialpsykologiske teorier, der udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omverden. Der fokuseres på hvad der sker med menneskers adfærd, tænkemåde, følelser og holdninger i socialt samspil i de grupper, de indgår i og de samfundsmæssige forhold, de lever under. Faget har særligt fokus på mennesker i en social og organisatorisk kontekst.

 

Faget præsenterer gruppeteorier og teorier om forskellige slags social påvirkning som berør beslutningsprocessen, samarbejde, problemløsning og lederskab. Endvidere diskuteres socialpsykologisk forskning om konformitet og lydighed, og den relative betydning af personlighed og situation for adfærd. Vigtige socialpsykologiske begreber som rolle, normer, holdning, gruppe, konflikt og attribution vil blive gennemgået.

 

Faget behandler både teorier og temaer fra den klassiske psykologiske socialpsykologi og fra den mere sociologiske socialpsykologi. Den klassiske psykologiske socialpsykologi indeholder bl.a. temaer om hvordan grupper presser de enkelte medlemmer til konformisme og ensartet adfærd, og hvordan grupper producerer stereotypee opfattelser og fordomme om andre grupper. Indenfor sociologisk socialpsykologi behandles socialkonstruktionistisk-inspirerede temaer som er karakteriseret ved et fokus på hvordan menneskers tænke- og handlemåde præges af de sociale forhold, de lever under i en bestemt kultur og historisk periode. Indenfor dette perspektiv arbejdes der med hvordan vores identitet er socialt konstrueret og hvordan man kan tale om at mennesket har flere identiteter. Endelig præsenterer faget også metoder anvendt indenfor socialpsykologien, både kvantitative, kvalitative og specifikke socialpsykologiske metoder som er blevet udviklet i forbindelse med studier af gruppedynamiske processer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser. Dele vil være online
Feedback i undervisningen
1) Feedback på dette fag gives på den 10-siders gruppeopgave som stilles af underviserne undervejs i undervisningsforløbet. Grupperne modtager feedback på opgaven fra både underviser og en anden gruppe. De studerende trænes således i at give og modtage feedback til/fra hinanden.

2) Derudover modtager den enkelte studerende også skriftlig feedback på sit essay efter den skriftlige eksamen.

3) Endelig gives der feedback som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 19 timer
Øvelser 16 timer
Læsning af pensum 102 timer
Forberedelse og udarbejdelse af eksamensbesvarelse 45 timer
Udarbejdelse af gruppeopgave 25 timer
Foreløbig litteratur

Socialpsykologi 2. semester 

 

Bogkøb

Socialpsychologi, McGraw Hill

(211 sider)

 

Kompendium: Socialpsykologi, Forår 2021, HA (psyk) 2. semester

 • Berthelsen, P (2008). Mennesket som socialt væsen – at påvirke og blive påvirket, Frydenlund (37 sider).
 • Burr, V. (1995). What is Social Constructionism? Chap.1 in An Introduction to Social Constructionism, Routledge Publ. London, s. 1-27 (27 sider).
 • Gergen (1994). Self narration in social life. Chap. 8 in Realities and relationships: Soundings in social construction, Cambridge Harvard University Press, s. 185-209 (25 sider).
 • Giddens, A. (1996). Modernitet og selvidentitet, kap 1 & kap 3, s. 21-48 og 88-130 (70 sider).
 • Harré, R. (1998). The Singular Self. An Introduction to the Psychology of Personhood. London: Sage Publications, s. 1-20 (20 sider).
 • Kuschel, R & Zand, F. (2007). Fordomme og stereotyper, Frydenlund, s.19-28, 43-48, 84-94 (25 sider).
 • Lenler, J. (2004). Fra eksperiment til virkelighed, Politiken, 17. Maj, (5 sider).
 • Mead, G. (1934). Mind, Self, and Society. Chap. 20 & chap. 22, s. 152-164 og 173-178 (19 sider).
 • Olesen K., Thoft, E., Hasle, P., og Kristensen, T. (2008). Hvad er virksomhedens sociale kapital. Kap. 3 i Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Arbejdsmiljørådet/NFA, 25-58 (34 sider).
 • Rogers (2011). What is Social Psychology? Open University Press, s. 1-30 (30 sider)
 • Rose, N. (1996): Inventing Our Selves. Psychology, Power, and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press, Ch. 7: Governing Enterprising Individuals, s. 150-168 (19 sider) 
 • Schein. E. (1994). En analyse af to organisationers kulturer. Kap. 3 i Organisationskultur og ledelse, Forlaget Valmuen, s. 35-53 (19 sider).
 • Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979): An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin, S. Worchel (eds.), Psychology of Intergroup Relations, s. 33-47 (15 sider).
 • Wilken, L. (2006). Bourdieus begreber. Kap. 2 i Bourdieu for begyndere, Roskilde Universitetsforlag, s. 39-70 (31 sider).
 • Willig, C. (2008). From recipes to adventures. Chapter 1 in Introducing qualitative research in psychology, McGraw Hill Open University Press, s. 1-14 (14 sider).

 

Download fra elektroniske tidsskrifter via CBS Library

 • Coutu (2009). Why Teams Don’t Work. Harvard Business Review, 87(5), s.98-105 (7 sider)
 • Chapman (2006). Anxiety and defective decision making: an elaboration of the groupthink model. Management Decision, 44(10), s. 1391-1404 (14 sider)
 • De Dreu & Beersma (2005). Conflict in organizations: Beyond effectiveness and performance. European Journal of Work and Organizational Psychology, 14(2), s. 105-117 (13 sider)
 • Haslam & Reicher (2012). Contesting the “Nature” Of Conformity: What Milgram and Zimbardo’s Studies Really Show. PLOS Biology, 10(11), s. 1-4 (4 sider)
 • Mikkelsen, E. N., & Humle, D. M. (2020). Dynamics of Overt and Covert Conflict in Organizations: The Power of Organizational Identity. Group & Organization Management, s. 45(6), s. 768–807 (39 sider)
Sidst opdateret den 25-01-2022