English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO1741U  Videnskabsteori

English Title
Philosophy of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Liv Egholm - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi (LPF)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere og analysere sammenhænge mellem undersøgelsesdesign, teori og videnskabsteoretisk grundlag inden for psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster
  • Analysere og argumentere for videnskabelighed ved hjælp af videnskabsteoretiske (eller meta-teoretiske) retninger.
  • Anvende videnskabsteori til at forholde sig kritisk og refleksivt til udformningen af undersøgelsesdesign, teori og analyse indenfor samfundsteori
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en individuel skriftlig hjemmeopgave på 72 timer, hvor den studerende skal analysere hvilke videnskabsteoretiske perspektiver, der ligger til grund for eksamenscasens argumentation. De studerende skal således demonstrere:

  • Kendskab til og diskussion af relevante teorier fra pensum
  • Evne til kritisk at kunne analysere og fortolke teori i forhold til eksamenscasen
  • Klare og præcise formulerede svar på eksamensspørgsmålene

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 

Faget videnskabsteori omhandler videnskabsteoretiske perspektiver i psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster. Det fokuserer på videnskab som disciplin og diskuterer forskellige syn på ontologi og epistemologi. Udvalgte videnskabsteoretiske positioner gennemgåes med henblik på at belyse, hvilke implikationer de har for forståelsen af psykologiske og økonomiske begreber og tilgangsvinkler.

 

Kursuset i videnskabsteori fungerer desuden som understøttelse af og forberedelse til udarbejdelsen af projekter herunder det afsluttende bachelorprojekt på 6 semester.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 275 arbejdstimer på følgende vis:
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og intensivt gruppearbejde i workshops.

Der kræves en stor grad af forberedelse gennem læsning og gruppearbejde ved udarbejdelse af mindre opgaver, der stilles løbende gennem undervisningen.

Deltagelse i workshops kræver stor forberedelse. Undervisingen foregår her som gruppearbejde og feedback.
Feedback i undervisningen
Der er flere forskellige former for feedback;

1. den løbende feedback på workshops´ne, der gennemgår tidligere og eksemplariske eksamensopgaver.
2. der er løbende feedback på de mindre opgaver, der stilles i forelæsningerne
3. efter hand-in af den 10 siders individuelle eksamensopgave lægges en fælles skriftlig evaluering op på Canvas og de studerende tilbydes feedback på deres opgaver.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 28 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 163 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Egholm L (2017) Videnskabsteori. Perspektiver på organisationer og samfund. Hans Reitzel.
Kompendium med div. primær kilder.

Sidst opdateret den 28-06-2021