English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO1761U  HRM og psykologiske test

English Title
Human Resource Management and Psychological Testing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Johan Simonsen Abildgaard - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 25-01-2022

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne analysere eksamenscasen ved at bruge relevante teorier, begreber, modeller og tests fra fagets pensum og være i stand til at vurdere løsningsforslagene / handlingsalternativerne ud fra et forretningsmæssigt /helhedsmæssigt perspektiv.
  • Kunne redegøre for og kritisk diskutere HRM teorier, begreber, modeller og test redskabers styrker og svagheder samt anvendelighed på eksamenscasen
  • Kunne reflektere selvstændigt og kritisk over anvendelsen af psykologiske tests i forskellige dele af HRM cyklussen og i forhold til eksamenscasen
  • Kunne forholde sig refleksivt til egne samt andres analyser, bl.a. de analyser i udarbejder som en del af faget og eksamen, samt de analyser der indgår som en del af pensum.
Prøve/delprøver
HRM og psykologiske test:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. Det er bygget op af en introduktion, samt fire blokke der følger HRM cyklussen (tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle) og de dertil hørende tests, der anvendes i de respektive dele af HR cyklussen.

 

Introduktionen skaber et fundament for at forstå HRM begrebets opståen, udvikling og udfordringer. Derefter er hver enkelt af de fire blokke opbygget således at den tager afsæt i de psykologiske aspekter af HRM. Her introduceres, diskuteres og reflekteres kritisk over HRM praksis, ud fra begreber, teori og videnskabsteoretiske perspektiver. Herunder fokuseres der på de psykomtriske tests, der indgår i de forskellige dele af HR

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisningsformer rummer både forelæsninger, øvelser, workshops og online quizzer der tilsammen skal øge den studerendes evner til at forstå og reflektere over teori fra pensum, andvende teori og tests, samt analytisk at kunne analysere en case ud fra teori, og forholde sig reflexivt til egen analyse.

Forelæsninger indgår som gennemgående læringsform i HRM teori og psykometriske tests, hvori en aktiv deltagelse i form af diskussioner og applicering på cases er en del af det pædagogiske læringsperspektiv. Diskussionerne og øvelserne lægger op til de studerendes selvstændige refleksioner over HRM og forskellige psykologiske tests der anvendes i HR arbejdet.

Øvelseshold indgår som et anvendelsesorienteret element, hvor de studerende arbejder aktivt med den praktiske anvendelse af forskellige psykologiske tests i samtlige elementer af HRM-cyklussen.

Workshops indgår med henblik på at øge de studerendes analytiske og reflexive færdigheder. Der arbejdes analytis med en case i mindre grupper, som der gives feedback på efterfølgende.
Feedback i undervisningen
Feedack gives mere generelt i form af diskussioner og spørgsmål i plenum på øbvelseshold.

Derudover gives der feedback på workshops hvor formatet er peer-to-peer feedback.

Faget er blended, og der indgår online quizzer på Canvas, med henblik på at skabe mulighed for kontinuerlig feedback i forbindelse med læsning af pensum. På baggrund af den enkelte studerendes quiz-svar, gives der feedback på hvor den studerende kan gøre en ekstra indsats for at forbedre sig.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Øvelsestimer 6 timer
Forberedelse i form af læsning af pensum 126 timer
Workshops 4 timer
4 timer skriftlig 4 timer
Foreløbig litteratur


 

 

Sidst opdateret den 25-01-2022