English   Danish

2021/2022  BA-BPSYO2002U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved gennemførelse af dette fag skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler kunne:
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til økonomisk styring af virksomheder
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål omhandlende virksomheders økonomistyring
 • Reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, herunder deres anvendelighed og begrænsninger i forhold til virksomheders økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven har form som en 4 timers opgavebesvarelse afhold som en hjemmeopgave. Der er ingen krav til omfang.
Vigtigt: Besvarelsen skal uploades som pdf. og i ét dokument. Excelark godtages ikke.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Såfremt prøveformen afholdes som en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse inkl. votering og karakterafgivelse. Eksaminationen vil være baseret på et spørgsmål, som den studerende trækker og derefter fyldestgørende skal svare på under hensynstagen til fagets læringsmål. Vær her særlig opmærksom på at fagets tredje læringsmål foreskriver, at den studerende skal kunne reflektere over fagets teoriers og metoders indbyrdes sammenhæng, hvilket betyder, at den studerende skal kunne perspektivere til resten af pensum.

Eksaminationen er dialogbaseret. Eksamen vil muligvis blive afholdt online.

Såfremt den studerende skal til syge-/omprøve, er den studerende velkommen til at kontakte fagansvarlige forinden med hensyn til forventningsafstemning.

Tidligere syge-/​omprøvespørgsmål udleveres desværre ikke.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er først og fremmest at give de studerende en forståelse for en række grundlæggende økonomistyringsmæssige discipliner til brug for styring af virksomheder og andre organisationer. Faget dækker over klassiske discipliner--som for eksempel brugen af omkostningsinformation til beslutningstagen, budgettering og præstationsmåling--men også nyere discipliner som styring af kunderelationer og bæredygtighed, vil der blive fokuseret på. Som et gennemgribende træk for faget, vil der desuden blive fokuseret på en række adfærdsmæssige problemstillinger knyttet til brugen af økonomistyringsinformation, som for eksempel motivation, betydning af kultur og ledelsesstile.

 

Formålet med faget er videre at give de studerende en række kompetencer til både selvstændig og sammen med andre at kunne løse og ikke mindst kritisk reflektere over en række praksisnære problemstillinger med relevans for økonomistyring. De studerende skal dermed ikke blot kunne forstå en række grundlæggende discipliner, men også anvende disse til at belyse en række problemer og opbygge en evne til herigennem kritisk at kunne forholde sig til en række konkrete problemer. Hvordan fastsætter man for eksempel prisen på et produkt? Hvordan kan man integrere et perspektiv på medarbejderes velbefindende med et ønske om økonomisk vækst? Og hvordan undgår man at medarbejdere bliver demotiverede af budgetmål?


Som udgangspunkt forløber faget over 12 uger med én undervisningsgang om ugen på storhold og 10 øvelsesgange på hvert af to hold som afholdes over de 10 midterste uger. Bortset fra første og sidste undervisningsuge, som er specielle, behandler hver undervisningsgang ét emne og modsvares af én øvelsesgang. Faget tager en pædagogisk tilgang gående på, at det er gennem opgaveløsningen, at de studerende realiserer deres refleksive kompetencer. Udover øvelsesgangene, vil fokus i undervisningen derfor også være på opgaveløsning samt diskussion af disse og begreber/metoder. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af forelæsning, opgaveløsning og diskussion. Pensum vil ikke systematisk blive gennemgået og det forventes at den studerende forbereder sig grundigt på pensum til hver enkelt undervisningsgang. Opgaverne på faget er alle praksisnære minicases baseret på virkelige virksomheder og har for øvrigt samme struktur, form og fagligt niveau som den ordinære eksamensopgave. Til undervisningen løses opgaverne i små grupper, hvorefter underviseren sammen med de studerende gennemgår løsningen på tavlen. I den sammenhæng træner underviseren de studerende i, hvordan man opstiller sin opgavebesvarelse.

Faget indeholder også deciderede øvelsesgange hvor der yderligere vil blive arbejdet med løsning og gennemgang af opgaver.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende i undervisningen på tre måder. For det første gennem hjælp til opgaveløsning, mens opgaveløsningen står på, det vil sige under selve timerne. For det andet gennem gennemgangen af opgaver på tavlen, som følger efter, at de studerende har haft tid til at arbejde med opgaverne. For det tredje gennem løbende diskussion af fagets emner. Herudover vil der løbende hver uge gennem fagets forløb være konsultationstimer, som de studerende kan booke, og hvor de studerende kan mødes til en mere personlig snak om faget/emner/øvelser med underviseren.

Til faget tilbydes også et online økonomistyringsforum, som indeholder en række forskellige muligheder for feedback. Her vil det være muligt at løse opgaver med direkte feedback fra systemet, dele noter med medstuderende, mm.
Studenterarbejdstimer
Kontaktundervisning (fysisk fremmøde) 36 timer
Øvelsestimer (fysisk fremmøde) 30 timer
Forberedelse (hjemme) 100 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2011): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson

 

Artikler

 • Birnberg, J. G.; Turopolec, L. & Young, S. M. (1983). The organizational context of ac-counting. Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, pp. 111-129.
 • Figge, F.; Hahn, T.; Schaltegger, S. & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard – Linking sustainability management to business strategy. Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 269-284.
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • M.fl.
Sidst opdateret den 17-12-2021