English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMO5004U  Business Intelligence

English Title
Business Intelligence

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-07-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget skal den studerende:
 • Have en Grundlæggende viden og forståelse af sandsynlighedsbegrebet, skalatyper, dataindsamlingsmetoder og statistiske fordelinger, som grundlag statistiske analyser af data og beslutninger under usikkerhed.
 • Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmål, kunne pege på og beherske relevante statistiske metoder og modeller, der kan bidrage til at besvare undersøgelsesspørgsmål.
 • Kunne foretage kritiske vurderinger af de forudsætninger, som anvendte statistiske metoder og modeller bygger på, så analyseresultater kan betragtes som troværdige og pålidelige, og dermed kan bidrage til at besvare konkrete undersøgelsesspørgsmål.
 • Kunne gennemføre statistiske analyser ved anvendelse af relevant software og fortolke output.
 • Kunne redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter konkrete statistiske analyseresultater og hvilke konklusioner, der kan drages på basis af disse.
Prøve/delprøver
Business Intelligence:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt er max 15 sider.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler metoder til analyse af erhvervsøkonomiske data (f.eks. omsætningstal, omkostningstal, kundetilfredshedsmålinger) som grundlag for konkret beslutningstagen under hensyntagen til usikkerhed omkring den fremtidige udvikling.

 

Indhold

 • Deskriptiv statistik (kursorisk)
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger
 • Punkt- og intervalestimation
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser
 • Test i antalstabeller
 • Regressions- og korrelationsanalyse
Beskrivelse af undervisningsformer
Der undervises både på fremmøde- og onlinehold.
Feedback i undervisningen
Den studerende modtager feedback i løbet af undervisningen
Studenterarbejdstimer
Undervisning (forelæsninger, øvelser, cases mm.) 36 timer
Forberedelse (videoer, quizzer og forberedelse til eksamen 102 timer
Sidst opdateret den 01-07-2021