English   Danish

2021/2022  DIP-D1FMV5014U  Offentlig Økonomi

English Title
Public Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Online undervisning
Sidst opdateret den 18-10-2021

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
 • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
 • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
 • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
 • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
 • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
 • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
 • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til det obligatoriske fag Virksomhedens økonomiske og politiske omverden for at få det fulde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Offentlig økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med kurset er at give dig et overblik over den offentlige sektor, de væsentligste udgifter og de vigtigste indtægtskilder. Du vil få viden om, hvordan den offentlige sektor er organiseret, og hvordan beslutninger om offentlige ydelser og beskatning træffes. Efter kurset vil du have kendskab til de vigtigste årsager og økonomiske argumenter for og imod forskellige offentlige ydelser og tilbud. Og du vil være kvalificeret til at vurdere, hvordan omfanget af de offentlige ydelser og tilbud kan påvirke økonomien, og hvordan forskellige modeller for beskatning kan påvirke adfærd, ulighed og velfærd. Dermed får du en yderligere forståelse for, hvordan den offentlige sektor kan påvirke den private sektor og virksomhederne. 

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet

• Sammenspil mellem den offentlige og den private sektor  

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der vil blive givet feedback via Canvas samt diskussioner i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Sidst opdateret den 18-10-2021