English   Danish

2021/2022  DIP-DALMO1000U  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kursusadministration: hdop@cbs.dk
Primære fagområder
 • Organisation/Organisation
 • Strategi/Strategy
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-05-2021

Relevante links

Læringsmål
VIDEN
Gennem specialet skal den studerende kunne anvende flere af studiets teorier, perspektiver, modeller, begreber og metoder til løsning af en kompleks faglig relevant selvvalgt problemstilling. Den studerende skal her både demonstrere viden om og overblik over studiets teorier, modeller og metoder og vise at han kan anvende disse til identifikation, analyse og løsning af problemstillingen samt vise viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
•Endvidere skal den studerende have kendskab til og overblik over relevante erhvervsøkonomiske og organisatoriske metoder til løsning af problemstillinger og desuden skal den studerende have viden om, hvordan disse metoder anvendes samt kunne reflektere over deres muligheder og begrænsninger.

FÆRDIGHEDER
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
•Identificere, analysere, formulere og afgrænse en kompleks praktisk og fagligt forankret problemstilling.
•Forklare, evaluerer og vælge relevante metoder til løsning af problemstillingen og herunder udvikle et relevant undersøgelsesdesign, der sikre validitet og reliabilitet.
•Forklare, evaluerer og vælge relevante teorier, modeller og begreber til løsning af problemstillingen og herunder udvikle en specifik analysemodel til håndtering af empiri.
•Indsamle relevant empiri gennem brug af videnskabeligt anerkendte metoder.
•Systematisk sammenstille empiri og teori og gennemføre relevante analyser.
•Udvikle fagligt funderet forslag til løsning af den identificerede problemstilling.
•Reflektere over løsningsforslags anvendelighed samt over modellers relevans, brugbarhed og begrænsninger.
•Konkludere på det formulerede problem.
•Skriftligt og mundtligt formidle en kompleks praktisk og fagligt forankret problemstilling og dens behandling og eventuelle løsning i et klart, logisk og fagligt præcist sprog.

KOMPETENCER
De studerendes centrale kompetencer omfatter at kunne:
 • Have kendskab til og forståelse for teorier, modeller og metoder fra studiet, der kan anvendes til at belyse en konkret selvvalgt problemstilling.
 • Kunne udvælge relevante teorier, modeller og metoder og anvende disse til analyse af problemstillingen.
 • Demonstrere viden om teoriernes, modellernes og metodernes muligheder og begrænsninger.
 • Formulere et relevant og afgrænset problem inden for studiets fagområde, som strukturerer arbejdet med afgangsprojektet.
 • Analysere den selvvalgte problemstilling på baggrund af de valgte teorier, metoder eller modeller og levere fagligt underbyggede og dokumenterede konklusioner.
 • Forklare og evaluere de metoder, der bliver anvendt til at belyse problemstillingen.
 • Forklare og evaluere sammenhængen mellem formulering af problem, udvikling af metode, valg og brug af teori, evt. empiriindsamling, analyse og konklusion.
 • Formidle resultatet, skriftligt såvel som mundtligt, på et sprogligt og fagligt højt niveau.
 • At identificere, formulere, afgrænse, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for studiets fagområde gennem brug af en eksplicit, reflekteret fremgangsmåde (metode) samt videnskabelig teori eller modeller.
 • At indhente og anvende relevant litteratur. At indsamle, behandle og analysere relevant empirisk materiale på et fagligt grundlag.
 • At indsamle, behandle og analysere relevant empirisk materiale på et fagligt grundlag.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studiet udgør et progressivt forløb, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding til Afgangsprojektet, at den studerende har bestået, eller som minimum er tilmeldt eller har deltaget i, alle forudgående prøver på 1., 2. og 3. semester.
Skrives afgangsprojektet inden for en faglighed, som hører under en HD2 specialisering, gælder kursusbeskrivelsen under den pågældende HD2 specialisering som grundlag for afgangsprojektet.
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Afgangsprojektet kan skrives individuelt eller af to studerende sammen. Projektet skal have et omfang på max. 80 normalsider ved både 1- og 2-personers opgaver.

Der skal indgå et Executive Summary på dansk eller engelsk (indeholdt i det maksimale sidetal). Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige projekt (inkl. Executive Summary) og den mundtlige præstation.
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer, Ordinær eksamen i maj. Reeksamen i august/september.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved omprøve afleveres en forbedret udgave af projektet på en nærmere bestemt frist. Den studerende kan få 2 timers ekstra vejledning i forbindelse med syge/omprøve, hvis alle vejledningstimerne tilknyttet den ordinære prøve er opbrugt og der er gjort et eksamensforsøg til den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål

 • Formålet med afgangsprojektet er at give de studerende mulighed for at fordybe sig i løsningen af en praktisk tværfaglig orienteret større problemstilling indenfor studiets fagområder gennem anvendelse af de på studiets tillærte videnskabelige perspektiver, teorier, modeller og metoder.
 • Målet er, at de studerende opnår overblik over studiets teorier, modeller og metoder samt evnen til at kunne anvende disse og reflektere over deres muligheder og begrænsninger. Endvidere er det målet med afgangsprojektet, at de studerende trænes i at arbejde selvstændigt med en kompleks tværgående faglig relevant problemstilling, samt at de trænes i at formidle en kompleks problemstilling og dens løsning såvel skriftligt som mundtligt.

Indhold
De studerende skal kunne identificere, formulere, begrunde og afgrænse en kompleks praktisk orienteret og faglig relevant problemstilling. De skal kunne begrunde og vælge relevante metoder og teorier til løsning af problemstillingen og de skal med udgangspunkt i modeller og teorier analysere relevant indsamlet empiri. På baggrund heraf skal de kunne opstille anbefalinger til løsning af problemstillingen samt reflektere over løsninger, metoders og teoriers anvendelighed for praksis. Endelig skal de kunne konkludere på den rejste problemstilling.

Beskrivelse af undervisningsformer
Vejledning
Feedback i undervisningen
Udover, at selve vejledningen er feedback fra vejlederen, så får den studerende som en integreret del af karaktergivningen feedback i, hvordan den studerende kunne have forbedret projektet, så en eventuelt højere karakter kunne være opnået.
Studenterarbejdstimer
Vejledning 12 timer
Opgaveskrivning 400,5 timer
Sidst opdateret den 21-05-2021