English   Danish

2021/2022  DIP-DBUSO1002U  Driftsoptimering

English Title
Operations Optimization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Jeanette Willert - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Driftsøkonomi/Managerial economics
 • Finansiering/Finance
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 30-06-2021

Relevante links

Læringsmål
Fagets overordnede mål er:
 • at give de studerende solide kompetencer til at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige samt finansielle problemstillinger i praksis
 • at bibringe de studerende en grundig viden om økonomistyringens samt det finansielle beredskabs begreber, modeller og værktøjer
 • at gøre de studerende i stand til selv at udarbejde konkrete forslag til, hvordan den økonomiske og finansielle styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper
 • at bibringe de studerende en evne til at reflektere over finansielle og økonomi-styringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.
Prøve/delprøver
Driftsoptimering:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår og Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag søges kompetencerne tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af centrale opgaver, modeller og metoder inden for økonomistyring og styring af det finansielle beredskab.

Fagets fokus er rettet mod de problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer samt fremskaffelse og placering af finansielle midler. 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget indeholder ca. 60 lektioner af 45 minutters varighed. Undervisningen foregår på hold af ca. 20 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases. Der vil blive vekslet imellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejde, småøvelser og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback på præsentationer af cases og øvelser i undervisningen.

De studerende har derudover under hele kurset adgang til quizzer på CBS Canvas.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 64 timer
Forberedelse undervisning 202 timer
Forberedelse eksamen 30 timer
Eksamen 4 timer
Yderligere oplysninger

Faget udbydes i ugerne 33-43 tirsdag aften (undtagen uge 42 pga. efterårsferie) og hele lørdage i ugerne 35, 37 og 40.

Foreløbig litteratur
 • Virksomhedens økonomistyring af Michael Andersen og Carsten Rohde; Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. udgave 2017; ISBN: 9788757440072
 • Opgavesamling til ”Virksomhedens Økonomistyring” af Michael Andersen, Jytte Larsen og Carsten Rohde; Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2017; ISBN: 9788757440171
 • Materiale vedr. finansieringsdelen annonceres senere på Canvas (studenterintra)
 • Alt materiale på Canvas (studenterintra)
Sidst opdateret den 30-06-2021