English   Danish

2021/2022  DIP-DFINO1040U  Selskabsskat og Regnskabsanalyse

English Title
Corporate Tax and Financial Statement Analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
  • Selskabsskat og Regnskabsanalyse
    Leif Christensen - Institut for Regnskab (RR)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Efter at have fulgt faget skal den studerende være i stand til at:
• Forstå principperne for at opgøre den skattepligtige indkomst for et selskab, herunder konvertering fra det regnskabsmæssige resultat til den skattepligtige indkomst.

• Redegøre for de mest relevante regnskabsregler og herunder beregne sædvanlige regnskabsanalytiske nøgletal og fortolke disse.

• Redegøre for indregningskriterierne for den regnskabsmæssige indregning af skat (kun IFRS).

• Redegøre for anvendelsen af regnskabsdata til brug for finansielle analyser set fra virksomheden, virksomhedens aktionærer, kreditorer og øvrige relationer.

• Gennemføre en regnskabsanalyse af en virksomhed baseret på årsrapporternes oplysninger og herunder reklassificere oplysninger fra årsrapporten til analytisk brug. Regnskabsanalysen har blandt andet til formål at tilvejebringe et grundlag for værdiansættelse af en virksomhed.

• Foretage beregninger, analyser og vurderinger af en virksomheds rentabilitet, likviditet og vækst.

• Analysere og vurdere finansielle resultater med hensyn til deres gyldighed, anvendelse og begrænsninger set fra perspektivet virksomhed og aktionær.

• Identificere de hyppigst forekommende skatte- og regnskabsmæssige problemstillinger og diskutere implikationer for finansielle beslutninger generelt og specielt i forhold til værdiansættelse og performanceevaluering af virksomheder.

• Gennemskue hvornår en skattemæssig eller regnskabsmæssig problemstilling kræver samarbejde med andre professionelle rådgivere på fagområdet.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes, at de grundlæggende regnskabsregler er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende eksamen.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 4 online quizzer, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzer udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzer ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes, for at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Selskabsskat og Regnskabsanalyse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.

 

Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundtligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Selskabsskat er at sætte den studerende i stand til at identificere hyppigt forekommende skattemæssige problemstillinger, primært med tilknytning til investeringer og finansielle beslutninger, og til at træffe finansielle beslutninger i en virksomhed. I denne del af faget behandles ligeledes konvertering fra regnskabsmæssigt resultat til skattepligtig indkomst med fokus på driftsindtægter (skattepligt, skattefrit, periodisering) og driftsudgifter (fradrag, ej fradrag, periodisering). Desuden gennemgås de regnskabsmæssige principper for indregning af aktuel skat og udskudt skat med fokus på IFRS-reglerne

 

Formålet med Regnskabsanalyse er at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer i relation til   årsrapportens finansielle opgørelser med hensyn til formål, struktur, indhold og principper samt reklassifikation af årsrapportens informationer og opgørelser: Resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen og egenkapitaludviklingen. Det sker med det formål at skabe et analytisk regnskabsmæssigt grundlag for finansielle opgørelser og analyser. Opgørelser og analyser anvendes internt i virksomheden, til kreditvurdering, værdiansættelse af virksomheden samt til lignende formål.


Det forudsættes, at den studerende er i besiddelse af en grundlæggende viden om regnskabsregler og årsrapportens finansielle opgørelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen i faget Selskabsskat & Regnskabsanalyse dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerende i forbindelse med dialog og debat i undervisningen - samt i forbindelse med opgaveløsning.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 77,5 timer
Sidst opdateret den 21-12-2021