English   Danish

2021/2022  DIP-DFINO1041U  Derivatives og Risk Management

English Title
Derivatives and Risk Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Søren Ulrik Plesner - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 17-05-2021

Relevante links

Læringsmål
Overordnet skal den studerende opnå en god forståelse for derivatinstrumenters design, virkemåder, prissætning og afkast-risiko egenskaber. Endvidere skal den studerende kunne demonstrere, hvordan derivatinstrumenter kan anvendes effektivt til styring af forskellige former for finansielle risici i virksomheder og i investeringsporteføljer. Mere specifikt skal den studerende:
 • Kunne forklare, hvad et derivatinstrument er og redegøre for, hvilke typer der findes og hvordan de handles og afvikles i hhv. børs- og OTC-markedet.
 • Kunne forklare og demonstrere, hvordan forskellige former for forward- og optionskontrakter kan prissættes ud fra ”no-arbitrage” argumenter og vha. anerkendte prissætningsmodeller.
 • Kunne forklare, hvordan ændringer i de bestemmende variable påvirker markedsværdien af forskellige former for derivatinstrumenter og redegøre for, hvilke implikationer dette har for instrumenternes effektivitet i deres anvendelse til investering og risikoafdækning.
 • Kunne identificere forskellige typer af risici, som virksomheder og investeringsporteføljer er udsat for og forklare og demonstrere, hvordan disse risici kan kvantificeres med henblik på effektiv styring med derivatinstrumenter.
 • Kunne forklare og demonstrere, hvordan forskellig former for derivatinstrumenter kan benyttes til at mindske virksomheders og investeringsporteføljers eksponering over for forskellige typer af finansielle risici, herunder aktie- rente-, råvare og valutakursrisici.
 • Kunne redegøre for implicitte risici ved brug af derivatinstrumenter i risikostyringen, herunder modpartsrisiko, likviditetsrisiko og operationelle risici.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes (se § 13 i studieordningen): 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Der stilles i løbet af semesteret 4 online quizzer, der hver består af en række multiple choice spørgsmål. Disse online quizzer udgør tilsammen den obligatoriske aktivitet i faget, der skal godkendes før man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt. Spørgsmålene besvares individuelt.

Såfremt disse quizzer ikke godkendes samlet, gives den studerende mulighed for at deltage i en afsluttende multiple choice quiz, der skal godkendes, for at man kan indskrives til eksamen. Godkendelse forudsætter, at mindst 75% af de stillede spørgsmål er besvaret korrekt.
Prøve/delprøver
Derivatives og Risk Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.


Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Derivatives og Risk Management er et metode- og teknikfag, hvor målsætningen er at give de studerende en dyb og detaljeret indsigt i de mest anvendte finansielle derivater og deres anvendelsesmuligheder, primært til styring af finansielle risici i virksomheder og i investeringsporteføljer. Der gives en grundig indsigt i formål, opbygning samt værdiansættelse af hvert enkelt derivat. I denne sammenhæng sættes de studerende desuden i stand til at kunne anvende derivaterne til afdækning af såvel nationale som internationale finansielle markeds- og kreditrisici. De studerende vil med faget derfor være i stand til at forstå såvel opbygningen som anvendelsen af en bred vifte af finansielle instrumenter.

 

Som grundlag for udvikling af de studerendes generelle og specifikke kompetencer indgår følgende problemstillinger og fag-/teoriområder:

Forståelse af finansielle risici, strategi for risikostyring, samt hedging.

Introduktion til pengemarkedsinstrumenter. Finansielle produkter, herunder:
 

1. Forwards og futures (aktier, indeks, valuta og råvarer).

2. FRA.

3. Swaps.

4. Optioner (Black & Scholes)

a. Aktie-, indeks- og rente- og valutaoptioner

b. Eksotiske optioner og strukturerede obligationer
c. Medarbejderoptioner

5. Kreditderivater (CDS'er)

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen i faget Derivatives og Risk Management dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over fagets teori kombineret med praktiske problemstillinger. Forelæsningerne understøttes af en antal videoer, som også kan benyttes til repetition.

Hertil kommer et antal øvelser inden for faget. Der stilles løbende i semesteret et antal online quizzes, der samlet udgør en obligatorisk aktivitet.
Feedback i undervisningen
De studerende har under hele kurset adgang til 4 multiple choice-quizzer på CBS Canvas. Der giver feedback på svarmulighedsniveau, dvs. at den studerende får at vide, hvorfor hendes/hans svar er forkert og en ledetråd til, hvor hun/han kan læse op på stoffet inden næste forsøg.

Endvidere gives der generel feedback via videoer, der fokuserer på særlige "trouble spots", som er konstateret ved besvarelsen af quizzerne, og disse adresseres også ved efterfølgende forelæsning og/eller øvelsestime.

Den enkelte studerende kan endvidere søge individuel feedback ved møde med undervisere(n) inden for de fastsatte "office hours". Den/de studerende skal selv booke tid til denne form for feedback, som efter aftale kan gennemføres via "Skype" eller andet medie.

I tillæg til ovenstående gives der øjeblikkelig, digitalt feedback (via Smartphone eller PC) på små "concept check" spørgsmål i programmet SOCRATIVE.


Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger 40 timer
Skemalagte øvleser 10 timer
Forberedelse inkl. eksamen 87,5 timer
Foreløbig litteratur

John C. Hull: Fundamentals of Futures and Options Markets GLOBAL EDITION (8th Edition), Pearson, 2016.

 

Forelæsningnotater, slides, artikler og videoer lægges på Canvas. 

Sidst opdateret den 17-05-2021