English   Danish

2021/2022  DIP-DFIRO1004U  Afgangsprojekt

English Title
Final Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
  • Ken L. Bechmann - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdfr@cbs.dk
Primære fagområder
  • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-05-2021

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal have indgående viden om det problemfelt, som afgangsprojektet behandler, og viden i bredere dele end det behandlede problemfelt.

Den studerende skal være kvalificeret til at opstille en operationel problemstilling inden for studiets genstandsfelt.
Den studerende skal være kvalificeret til at argumentere for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal være kvalificeret til at vurdere anvendeligheden af afgangsprojektets resultater og konklusioner.

Den studerende skal have kompetencer til at forholde sig kritisk over for udvalgt teori, anvendt metodik og redegøre for det empiriske grundlag.
Den studerende skal have kompetencer til at formidle og kommunikere afgangsprojektets problemstillinger og resultater på en forståelig måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studiet udgør et progressivt forløb, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding til afgangsprojektet, at den studerende har bestået, eller som minimum er tilmeldt eller har deltaget i, alle forudgående prøver..
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation, jf. også studieordningens regler om prøveformer.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
60 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven er identisk med den ordinære eksamen, dvs. at der, indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, skal indleveres et afgangsprojekt med samme formalia, som ved den ordinære eksamen.

Ved frameldelse eller udeblivelse til den ordinære prøve vil den studerende automatisk blive tilmeldt syge-/omprøven.

Hvis et allerede indleveret afgangsprojekt ikke er bestået, skal den studerende enten skrive et nyt afgangsprojekt, eller forbedre det eksisterende afgangsprojekt, hvis det vurderes, at det er muligt. Datoen for forsvaret vil blive meldt ud hurtigst muligt efter tilmeldingen til syge-/omprøven.

Den studerende kan få 2 timers ekstra vejledning i forbindelse med syge-/omprøven, hvis alle vejledningstimerne tilknyttet den ordinære prøve er opbrugt, og der er gjort et eksamensforsøg til den ordinære eksamen.

Ved sygdom i forbindelse med aflevering af afgangsprojektet vil studiekoordinator, på basis af konkret anmodning, kunne beslutte, at afgangsprojektet kan afleveres og eventuelt forsvares med en vis forsinkelse.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Det er muligt at tilmelde sig afgangsprojektet individuelt eller i grupper a' 2 studerende. Er man en gruppe, skal man forsvare opgaven individuelt.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Formålet med afgangsprojektet er, at den studerende på et problembaseret grundlag selvstændigt skal kunne kombinere uddannelsens teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og formidle dette på et sikkert metodisk grundlag. Grundlaget for afgangsprojektet kan findes inden for uddannelsens fagområder. Den studerende vælger, formulerer og modner sit emne, hvor den studerende arbejder videre på de fra studiet tilegnede faglige teorier og metoder, og hvor den studerende på selvstændig vis behandler det valgte emne. Det er studiekoordinatoren og den udpegede vejleder, der skal godkende det valgte emne. I vurderingen af afgangsprojektet indgår, udover beherskelse af fagets og hovedopgavens begreber, også de kommunikative og sproglige kompetencer. Den sproglige behandling og formuleringsevne indgår dermed i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter fagligt indhold tungest.


Det udarbejdede skriftlige afgangsprojekt afsluttes med en mundtlig prøve.
 
 
Afgangsprojektet udarbejdes over et emne inden for HD Finansiel Rådgivnings faglige område, overordnet set. I projektet gennemføres en i forhold til det valgte finansielle emne relevant teoretisk og empirisk dybtgående belysning af de foreliggende, ofte komplekse problemstillinger og analyse heraf. Der forventes en kvalificeret og selvstændig behandling af det valgte emne. Afgangsprojektet forventes at levere et kvalificeret bidrag til litteraturen omkring det pågældende emne.
 
Afgangsprojekter udarbejdet af 1 eller 2 studerende må max. være på 80 normalsider ekskl. forside, litteraturliste og evt. bilag. Opgavens sider må i gennemsnit ikke indeholde mere end 2.275 anslag (inkl. mellemrum). Fx svarende til 35 linjer à 65 anslag. Siderne skal have en margen på mindst 3 cm i top og bund og mindst 2 cm i hver side. Skrifttypen skal være på minimum 11 pitch. Indholdsfortegnelse, tabeller, figurer, illustrationer og lign. tæller ikke med i antallet af anslag, men berettiger ikke til at overskride det fastsatte maksimale sidetal. De 80 sider må altså ikke overskrides under nogle omstændigheder – heller ikke pga. indholdsfortegnelse, tabeller, figurer, illustrationer, halvtomme sider og lign. i afgangsprojektets hovedtekst (dvs. uden bilag).

Det er den studerende, der selv vælger emnet for sit afgangsprojekt inden for studiets fagområde; dog skal emnevalget godkendes af vejleder.
Den studerende udarbejder afgangsprojektet på egen hånd, men med adgang til vejledning fra udpeget vejleder.

 

Der er afsat 8 vejledningstimer til afgangsprojektet. Dette gælder også for afgangsprojekter, der er udarbejdet af 2 studerende sammen. De 8 timer indbefatter, udover tid til vejledning, også vejleders gennemlæsning af materiale og anden mødeforberedelse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Den studerende udarbejder selvstændigt sit afgangsprojekt og har det fulde ansvar for emnevalg og for resultat. Der er tale om en proces, hvor den studerende selv finder en vejleder fra vejlederkataloget (eller evt. blandt andre VIP/D-VIP ansat på CBS) og tilmelder sig med det valgte emne inden et angivet tidspunkt. Det valgte emne og vejleder skal formelt godkendes af studiekoordinator. Vejleder rådgiver den studerende omkring arbejdets tilrettelæggelse (problemløsningsprocessen) og om udformningen og udarbejdelsen af afgangsprojektet. Vejleder vil sammen med en ekstern censor senere bedømme opgaven og forestå den mundtlige prøve heri.
Feedback i undervisningen
Der gives både feedback i forbindelse med vejledningen og i forbindelse med det afsluttende mundtlige forsvar.
Studenterarbejdstimer
Udarbejdelse 393 timer
Eksamen (inkl. forberedelse hertil) 20 timer
Sidst opdateret den 21-05-2021