English   Danish

2021/2022  DIP-DHDVV1002U  Avanceret Porteføljeteori

English Title
Advanced Portfolio Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (2. del)
Kursusansvarlig
 • Niels Henrik Pedersen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: hdf@cbs.dk
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-12-2021

Relevante links

Læringsmål
Det er målet at opnå viden om bl.a. følgende:

- Hvordan risiko og afkast i porteføljer kan måles og styres.
- Optimering af risikojusteret afkast og nytte
- Kunne foretage en hensigtsmæssig performanceanalyse
- Redegøre for de væsentligste prismodeller samt teste hvorvidt modellerne finder støtte i emperien

- Svagheder og styrker ved traditionelle porteføljemodeller, herunder hvordan modelusikkerheden kan adresseres og mindskes.

- Metoder til at vurdere performance og modelstabilitet.

- Styrker og svagheder ved downside risikomål.

- Metoder til at fastlægge porteføljeforvaltningen i pensionsselskaber.

- Metoder til at analysere og modellere dynamiske porteføljestrategier.

Det er målet at den studerende efter studiet skal kunne forstå og diskutere porteføljerisiko, optimeringskriterier samt være i stand til at evaluere porteføljestrategier. Den studerende skal også være i stand til ud fra empiriske data at analysere relevante porteteoretiske problemstillinger.

Den studerende vil efter gennemførelse af kurset:

- Kunne analysere porteføljerisiko i store porteføljer.

- Sammensætte optimale porteføljer ud fra valgte optimeringskriterier samt forudsætninger om data.

- Diskutere og analysere forskellige former for performancemåling.

- Vurdere og analysere typiske porteføljestrategier.
Prøve/delprøver
Avanceret Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven er en 4 timers hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Til ordinær eksamen vil de studerende få adgang til et dataark (Excel-fil) i Digital Eksamen, som er et supplement til eksamensteksten.

 

Mundtlig syge-/omprøve:

 

Uden hjælpemidler.


Der trækkes et eller flere spørgsmål i centrale dele af pensum. Spørgsmålene besvares mundligt med anvendelse af relevante illustrationer, formler mv. I forlængelse heraf stilles spørgsmål i andre centrale dele af pensum. Karakteren fastsættes ud fra en helhedsvurdering af, i hvor høj grad besvarelsen opfylder fagets samlede læringsmål.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indikativt indhold

1. Beregning af efficiente rand ved hjælp af matrix-regning, når
    porteføljen indeholder mange aktiver.
2. Metoder til at finde stabile kovariansmatriser, tidsvarierende volatilitet.
3. Optimeringskriterier, herunder forventet nytte, safety-first, optimering under bi-betingelser ved hjælp af excell
4. Prismodeller, herunder CAPM, APT
5. Performancemåling

6. Behavioral Finance
7. Value at Risk, Tail-VaR.87. ALM i pensionskasser.
8. Dynamiske Porteføljestrategier, simulering af strategier over tid.

9.Risk Parity og faktormodeller

10. Vurdering af hedge fonde

Beskrivelse af undervisningsformer
Fremmødeundervisning med online elementer.

Undervisningen vil i vid udstrækning blive baseret på gennemgang af opgaver. Det forudsættes, at den studerende regner opgaverne hjemme inden gennemgangen.
Feedback i undervisningen
Der stilles opgaver som regnes hjemme og gennemgås i timerne. Endvidere vil der i timerne blive stillet opgaver, som løses i grupper eller enkeltvis og herefter gennemgås kollektivt. Endvidere vil der blive stillet en række quiz'er hen over undervisningsforløbet, som den studerende kan løse hjemme. Der vil blive givet kollektivt feedback på de stillede quiz'er.
Studenterarbejdstimer
Skemalagt forelæsninger, pre-recorded videoer og øvelser 40 timer
Forberedelse inkl. eksamen 97,5 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningsdage og tidspunkt

 

 • Forelæsninger (On Campus):
  • lørdag kl. 8:55-12:25 i ugerne 34, 37, 40, 43, 48
    
 • Onlineundervisning (Online: Pre-recorded):
  • lørdag kl. 8:55-12:25 i ugerne 35, 38, 41, 45, 47 

 

OBS: der kan løbende ske skemaændringer, hvis behovet for dette opstår.

 

Foreløbig litteratur

Titel:                Investments (12th edition 2020)

Forfatter:         Bodie, Kane & Marcus

Forlag:             McGrawHill

ISBN:               9781260571158

Sidst opdateret den 21-12-2021